Remiss av regional cykelplan för Stockholms län

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos


Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig bara i undantagsfall om regionala ärenden. Eftersom remissen delvis innehåller material som Trafikanalys tagit fram görs här ett undantag. 

Trafikanalys synpunkter gäller endast uppföljning av cykelplanen.

Trafikanalys tycker det är bra att det finns en plan för uppföljning av cykeltrafiken och att den utgår ifrån Trafikverkets rekommendationer. Trafikanalys sammanställde 2018 ett antal möjliga kompletteringar till Trafikverkets rekommendationer som bör tas i beaktande.

Framförallt anser vi att det bör finnas en plan för att beräkna även transportarbetet med cykel och inte bara cykelns andel i antal resor. I rapporten finns förslag på metod för hur detta ska gå till. Här nedan följer några punkter som vi vill trycka extra på.

Flödesmätningar

De fasta mätpunkterna som föreslås ger en bra grund för att beräkna transportarbetet. Dessa bör dock även kompletteras med mätplatser där blandtrafik förekommer på slumpvis valda platser enligt metod som beskrivs i rapporten.

Resvaneundersökningar

För att resvaneundersökningen ska ge en så heltäckande bild som möjligt bör barn inkluderas i urvalsramen. Detta är en grupp som cyklar i hög utsträckning och är också den grupp som framförallt ändrat sin cykelanvändning med en stor minskning sedan mitten av 90-talet, som ni nämner i avsnitt 4 i remissen. Vi föreslår även att ni bör beakta utökning av undersökningsperioden till helår eftersom cyklandet har en relativt stor variation över året. För att kunna göra jämförelser av regionala skillnader mot hela landet bör undersökningen dessutom utformas på ett sätt som gör den jämförbar med den nationella resvaneundersökningen.

 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).