""


Trafikanalys har getts möjlighet att ta del av remiss och lämna synpunkter på Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel.

Trafikanalys synpunkter gäller de delar som avser referensfordon och det tänkta arbetet med framställning av årligt underlag som ska tas fram av Trafikanalys.

Trafikanalys är positiva till att medverka till att konsumenter lättare ska kunna jämföra den relativa kostnaden för olika drivmedel. Marknaden för alternativa drivmedel förändras snabbt och jämförbar användarinformation är viktigt, både vad gäller prisinformation och information om var olika drivmedel finns. Dock ser vi vissa svårigheter med att presentera helt jämförbara underlag för olika fordonsmodeller som ger en tydlig information till konsumenterna. Dessa svårigheter lyfts även fram av Konsumentverket i Remisspromemorian, kapitel 2.3.2 Referensfordon.

För att öka noggrannheten i beräkningarna och för att säkerställa jämförbarheten föreslår Konsumentverket, i enlighet med rekommendationerna i EU-direktivet, att enbart vissa fordon beaktas i framtagandet av referensfordon. Det, i samråd med Trafikanalys, föreslagna tillvägagångssättet för att årligen ta fram referensfordon och modeller som underlag för beräkningar bedöms som genomförbart. Det segment som föreslagits utgöra jämförelsen är fordon med karosserikod AC, som är det största fordonssegmentet i Sverige. Segmentet fördelas på de olika drivmedlen bensin, diesel, el och gas. För framtagande av energiförbrukning för elbilar krävs komplettering av befintliga data med ytterligare en variabel, detta tillägg bedöms som en ringa insats.

Svårigheten med föreslagen modell är att den inte kommer omfatta samtliga drivmedelstyper och att urvalet av referensfordon inte helt går att göra på samma sätt för samtliga drivmedelstyper. Gällande HVO100 så saknas uppgifter om bilarna är godkända för detta bränsle i det statistiska underlaget och i fordonsdata. Det finns inte heller utsläppsvärden angivna för körning på HVO i tillverkarnas data då dessa är klassade som dieselbilar. Konsumentverket föreslår att referensfordonet för detta drivmedel kommer att utgå från samma data som referensfordonet för diesel. Det bör övervägas hur de jämförande beräkningarna ska genomföras och hur resultatet redovisas på ett tydligt sätt för konsument.

Det finns även andra drivmedel, t.ex. E85, där det inte går att beräkna referensfordonets bränsleförbrukning baserat på ett genomsnitt av de tre fordonsmodeller som har haft flest nyregistreringar föregående kalenderår. Anledningen är att det endast finns enstaka modeller till försäljning och att antalet nyregistreringar är ringa. Föreslagen beräkningsmodell fångar ej heller nya fordon som konverteras till alternativt bränsle då dessa uppgifter inte är del av det statistiska underlaget. Detta kan över tid medföra att den jämförande information om enhetspriser som presenteras till konsument inte ger en helt rättvisande spegling av utbudet av fordon och drivmedel som finns tillgängliga på marknaden.