Remissvar på Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen

""


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). Trafikanalys lämnar följande kommentarer och synpunkter.

Förslagets del 1 avser uppdatering av förordningstexten kring nuvarande internationella åtaganden. Trafikanalys finner att de delar av förslaget som rör vår myndighet överens­stämmer med redan etablerad ordning och har därför inga ytterligare synpunkter på denna del.

Förslagets del 2 avser organiseringen för tilläggsuppdraget om underlag för regeringens årliga klimatredovisning enligt den svenska klimatlagen. Kring denna del vill Trafikanalys framföra några synpunkter.

Det är positivt att samordning och harmonisering mellan berörda myndigheter betonas, både kring vilka styrmedel och åtgärder som ska beaktas och kring de metoder som används för klimateffektbedömningar.

Men förslaget till organisering skiljer sig från den ordning som i del 1 beskrivits för den internationella rapporteringen. Ansvaret för att leverera underlag till Naturvårdsverket är svepande beskrivet som att varje uppräknad myndighet står för underlag från ”sitt verksamhetsområde”. Här uppstår några följdfrågor:

  • Innebär detta en annan ansvarsfördelning än den som används för den internationella rapporteringen?
  • Kan andra data komma att användas för denna rapportering?
  • Vad avses med ”sitt verksamhetsområde”? Trafikverket och Transportstyrelsen har ett planerings- och/eller infrastrukturansvar för angivna trafikslag inom transportsektorn. Trafikanalys har som utvärderings- och statistikansvarig myndighet hela transportsektorn, med alla trafikslag, som sitt verksamhets­område. Därmed blir rollfördelningen mellan dessa tre transportmyndigheter oklar med föreslagen formulering.

Trafikanalys anser att de svepande skrivningarna i del 2 bör förtydligas och harmoniseras med del 1. Det torde vara både mer resurseffektivt och ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring om samma organisation och underlag användes i båda typerna av klimatrapportering.