Dubbelkopplat tåg


Trafikanalys har yttrat sig över utredningen om framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18. Trafikanalys tillstyrker i stora delar utredningens förslag men lämnar dels övergripande synpunkter, dels synpunkter på specifika förslag.

Hela remissyttrandet

Remissvar
Publicerad:  28 oktober 2020

Trafikanalys konstaterar att många av de iakttagelser om Trafikverkets förutsättningar för att sköta underhåll såsom tillgång till underlag för planering och utveckling av verksamheten, tillgång till en konkurrensutsatt marknad, tillgång till nödvändiga maskiner för utförande av arbetet och tillgång till rätt kompetens under årens lopp har påtalats flera gånger, inte minst i delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42).

Trafikanalys konstaterar att utredaren adresserar de påtalade bristerna men att tillräcklig analys saknas inom flera viktiga områden, vilket i sin tur innebär att utredarens förslag i vissa delar är svagt underbyggda.

Trafikanalys bedömer bland annat att analysen är bristfällig när det gäller vilka marknadshinder som föreligger för en mer konkurrensutsatt marknad där produktiviteten ökar, analys av förutsättningar för ökad produktivitet och analys av framtida utmaningar.

Trafikanalys saknar också ett hållbarhetsperspektiv och ser gärna att ett möjligt framtida uppdrag för Trafikverket om att inrätta en maskinpool förenas med krav på att främja klimat- och andra hållbarhetsaspekter.

När det gäller förslaget om en oberoende analysenhet så finner Trafikanalys att det vore lämpligare att lägga utvärderingsuppgiften i annan extern organisation, men instämmer i utredarens bedömning att intern styrning och kontroll över underhållsprojekten behöver öka på Trafikverket.