Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

""

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Skatteverkets promemoria "Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning".

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar (personbil klass II) vid avställning. Bakgrund till uppdraget är att införandet av det s.k. bonus malus-systemet, i kombination med en ny beräkningsmetod för koldioxidutsläpp, bedömts ge större effekter på beskattningen av husbilar än förväntat och som regeringen nu önskar motverka.

I den remitterade promemorian föreslår Skatteverket en ändring av vägtrafikskattelagen 2006:227 som innebär att karenstiden vid avställning sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar för husbilar (personbil klass II) av fordonsår 2018 eller senare som blivit skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den kortare karenstiden ska bara gälla under husbilens tre första år i trafik, motsvarande den period då ett förhöjt koldioxidbelopp tas ut för fordonet enligt bonus malus-systemet.

Trafikanalys kan inte se, och utredningen har heller inte presenterat något underlag som tyder på, att genomförandet av förslaget skulle påverka uppfyllelsen av de transportpolitiska målen eller i övrigt ha några märkbara transportpolitiska effekter. Trafikanalys har därför inte några synpunkter att framföra med anledning av förslaget.