Remissvar - förslag till ändring i förordningen om den officiella statistiken

""


Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag till hemställan om ändring i förordningen om den officiella statistiken.

Trafikanalys har deltagit i processen för att skapa förslaget till hemställan. Vi anser att förslaget i stort är bra och stämmer med de olika synpunkter som tidigare har förts fram. 

Vi har dock fyra kommentarer som redovisas nedan.

Berörda SAM

På sidan 20 i förslaget till hemställan listas de SAM som berörs av förslaget. Trafikanalys saknas bland de listade, trots att tre av de statistikområden som Trafikanalys ansvarar för föreslås få nya namn. Syftet med namnändringarna är utveckla statistikens innehåll så att den bättre passar mot dagens behov. Det är ungefär som det förslagna namnbytet av ”Inkvartering” till ”Turism”.  Trafikanalys uppfattar att de föreslagna förändringarna underlättar myndighetens arbete med att utveckla statistiken och är därför direkt berörd av förslaget.

Kostnadsmässiga konsekvenser

SCB bedömer, på sidan 21, att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala. I och för sig stämmer det nog att enbart uppdatera förordningen inte medför några kostnadsmässiga förändringar. Dock skapar förändringarna utrymme och troligtvis behov av att utveckla statistiken och det kan leda till ökade utvecklings- och produktionskostnader för statistiken jämfört med nuvarande kostnader.

Vidare lyfter SCB att det kommer att medföra behov av anpassningar på SCB:s webbplats, men egentligen kommer det också krävas anpassningar av alla kanaler genom vilka berörda SAM publicerar statistik. Detta kan också leda till ökade kostnader och resursbehov.

Det digitala samhället

I förslaget till hemställan föreslås ett nytt statistikområde, ”Det digitala samhället”. Namnet är vagt och det är också beskrivningen av området. Det är till exempel oklart hur området relaterar till statistikområdet ”Televerksamhet” inom ämnesområdet ”Transporter och kommunikationer”, som Trafikanalys ansvarar för.

Digital teknik har använts inom telefoni i flera årtionden, för fast telefoni sedan 1980-talet och för mobil telefoni sedan 1990-talet. Numera erbjuds olika kommunikationstjänster över Internet som alternativ till fast och mobil telefoni. Det handlar bland annat om tjänster för videomöten eller för att skicka textmeddelanden. Mot den bakgrunden har Trafikanalys föreslagit att man byter namn på statistikområdet ”Televerksamhet” till ”Elektronisk kommunikation”. Avsikten är att utveckla statistiken så att den även omfattar användning av kommunikationstjänster över Internet.

Trafikanalys menar att det är viktigt med en dialog mellan ansvariga SAM när utveckling görs i de delar av statistikområdena ”Det digitala samhället” och ”Elektronisk kommunikation” som kan antas utgöra någon form av överlapp. Dialogen kan avse metadata för statistikprodukterna eller verktyg för insamling av uppgifter. I detta arbete bör det även ske kontakter med Post-och telestyrelsen (PTS). Trafikanalys har haft en dialog med PTS under 2021 om utveckling av statistikområdena Postverksamhet och Televerksamhet.

När det gäller namnet ”Det digitala samhället” anser Trafikanalys att ”Informationsteknik i samhället” bättre fångar det som är tänkt att ingå i statistikområdet.

Infrastrukturstatistik

Spår 3 i statistikområdesöversynen innebar att utreda upplägg för officiell statistik om infrastruktur. För detta bildades en arbetsgrupp med flera SAM, däribland Trafikanalys. Dock nådde inte arbetsgruppen ända fram, vilket Trafikanalys beklagar. Det är emellertid bra att statistik om energiområdets infrastruktur skapas. Det kan förhoppningsvis fungera som mall för statistik om infrastruktur på andra områden.