Godsvagnar


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera strategins genomförande under perioden 2018-2022.

En del av uppdraget är att följa upp och utvärdera strategins effekter, varför WSP har fått i uppdrag att genomföra en återkommande intervju- och enkätundersökning med syfte att beskriva aktörernas syn på och anpassning till NGTS. Resultatet av första årets enkätundersökning och intervjuer redovisas i denna rapport.