Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter

Lastbilar på väg


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022.

I denna rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) på uppdrag av Trafikanalys genomfört en nuläges- och omvärldsanalys samt tagit fram förslag på indikatorer som ett led i utvärderingen av godstransportstrategin.

Syftet är att belysa utvecklingen i Sverige genom internationella jämförelser, med fokus på EU-länder, länder i Sveriges närhet och länder som Sverige har ett stort utbyte med.

Underlagsrapport


Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering


Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-20...

Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.