Tåg på bro i sommarlandskap


Kommissionen föreslog i våras att år 2021 ska utses till ett europeiskt järnvägsår (”European Year of Rail”), i syfte att främja järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportsätt. Rådet har nu (24 juni) beslutat att stödja förslaget, och har även lagt till några delar till det ursprungliga förslaget.

Tilläggen gäller bl.a. järnvägens roll för ”dörr-till-dörr-transporter”, hur järnvägens kapacitet kan öka, information till tågresenärer om deras rättigheter samt möjligheten att köpa en enda biljett för en hel resa med flera byten (”through-ticketing”).

Rådet vill också att kommissionen ska överväga att göra en genomförbarhetsstudie för att se om det är möjligt att införa en europeisk märkning i syfte att främja godstransporter med tåg. Nu återstår förhandlingar med EU-parlamentet, innan ett slutgiltigt beslut om det tänkta europeiska järnvägsåret kan komma på plats.

Se rådets ställningstagande här.

Kommissionens ursprungliga förslag (från den 4 mars).


Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år...

EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...