Avstängd sittplats på buss

Trafikanalys har arbetat med flera projekt som berör hur transportsektorn har utvecklats under coronapandemin. Här följer en sammanställning av dessa projekt.

Resmönster och samhällsviktiga resor under coronapandemin

Projektet tog avstamp i rapporten om resandet under pandemins första halvår (Rapport 2020:13). Vi genomförde nya analyser av hur resmönstren förändrades under det senaste året av pandemin, utifrån uppdaterad resvanestatistik samt ny årsstatistik för 2020 (t.ex. Regional linjetrafik).

Här hittar du rapporten Resmönster under coronapandemin 2020-2021 (Rapport 2022:5).

Vi har också genomfört en specialstudie kring begreppet samhällsviktiga resor, som vi ska försöka tolka och ringa in innebörden av just under en pandemi. Vi försöker ta reda på vilka anpassningar som behövt göras, eller andra problem som samhällsviktig personal har stött på, på väg till sina arbeten. För att nå detta gör vi mediesökningar och -analyser, studerar officiella dokument och intervjuar nyckelpersoner på berörda myndigheter, fackföreningar och arbetsgivare.

Här hittar du rapporten Samhällsviktiga resor under coronapandemin (Rapport 2022:6).

Projektledare: Tom Petersen

Godsflöden och godsbranschen under pandemin

I detta projekt genomfördes en fördjupad analys av utvecklingen av godstransporterna under coronapandemin genom en uppföljning av vårt tidigare arbete i rapporterna Godsflöden under coronapandemins första halvår (Rapport 2020:14) samt Oro, anpassning och nya beteendemönster - godstransportörernas upplevelser av coronapandemins första våg (Rapport 2020:15). Projekt syftade till att utveckla kunskapen om hur godstransportaktörerna påverkades av pandemins olika faser och vilka lärdomar som kan dras inför framtida kriser. Projektet bygger på kvantitativa analys av godsmängder under pandemin, men också på intervjuer med godsaktörer.   

Här hittar du rapporten: Godstransporterna under pandemin - hur klarade den svenska godstransportsektorn en global kris (Rapport 2021:9)

Projektledare: Hans ten Berg

Godsflöden i samband med coronapandemin

Uppföljning av godstransporternas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades flödet av utvalda varugrupper i olika trafikslag. Godsmängder analyserades dels på övergripande nivå, dels genom data för utvalda varugrupper. Analysen belyser såväl ändrade volymer som eventuella överflyttningar. Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Här hittar du rapporten Godsflöden under coronapandemins första halvår (Rapport 2020:14).

Projektledare: Mikael Levin

Resmönster i samband med coronapandemin

Pandemin påverkade resandet kraftigt under våren. Minskningen förklaras främst av att barn och ungdomar och personer äldre än 65 år ställde in sina förflyttningar. Under sommaren mattades minskningen av och yttrade sig då främst som ett minskat antal resor i förvärvsarbetande åldrar. Personer med funktionsnedsättning har minskat sitt resande ungefär lika mycket som alla andra.

Resandet minskade i genomsnitt med 16 procent under pandemins första halvår. Antalet resor med kollektivtrafik halverades och promenader till fots med en fjärdedel. Vi kunde inte konstatera någon ändring av bilresandet. Andelen resor längre än 10 mil halverades, vilket drabbade flyg, tåg, och sjöfart hårt. Reserestriktionerna har lett till minskad turism på skidorter och i Stockholmsregionen.

Undersökningen baseras i första hand på den nationella resvaneundersökningen 2019–20 (till och med augusti) och officiell statistik om resande med tåg, flyg och sjöfart samt övernattningar (från Tillväxtverket), men använder även mer okonventionella datakällor från Google, Telia, kollektivtrafikappar och resandedata från regionala kollektivtrafikmyndigheter (bearbetade av KTH).

Här hittar du rapporten Resmönster under coronapandemins första halvår (Rapport 2020:13)

Projektledare: Tom Petersen

Transportläget under coronapandemin

Med en uppsättning snabba indikatorer gavs en aktuell kvantitativ lägesbild av utvecklingen i transportsystemet under pandemin som stöd för både beslutsfattare och även för en bredare allmänhet. Publiceringen av indikatorerna gjordes på vår webbplats. Lägesbilden sammanfattades i en sammanfattande promemoria.

Här hittar du promemorian Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin (PM 2022:4)

Projektledare: Maria Melkersson, Henrik Petterson

Transportsektorn efter corona – analys av trender och mottrender

Coronapandemin var en kris som få kunde förutse och som har fått, och fortsatt får, konsekvenser för transportsektorn. I detta projekt analyserade vi om, och i sådana fall i vilken utsträckning, de samhällsförändringar, s.k. trender som initierats eller accelererat under pandemin kommer att bli beständiga eller om de är övergående. Analysen omfattar även samhällsförändringar som går i motsatt riktning, s.k. mottrender, samt hur trender och mottrender kan komma att påverka förutsättningarna för transportpolitiska styrmedel. Målet var att ta fram ett underlag som kan ge perspektiv på fortsatt transportpolitiskt utvecklingsarbete och ge skilda aktörer i transportsektorn idéer inför framtiden.

Här hittar du sammanställningen Transporter och resande i en postpandemisk värld - trender och mottrender (PM 2021:4)

Kontakt: Gunnar Eriksson

Oro, anpassning och nya beteendemönster - godstransportaktörers upplevelser av coronapandemins första våg

Pandemin ledde till nya handels- och beteendemönster, vilket godstransportbranschen snabbt anpassade sig till. Efter en initial oro och en del problem med nedstängning och karantänsregler har sektorn överlag klarat krisen relativt bra. Flexibilitet har varit en nyckelfaktor för att klara omställningen. Genom att anpassa verksamheterna efter en förändrad efterfrågan, exempelvis den stora ökningen inom e-handeln men också genom nya transportsätt eller rutter.

Denna rapport baseras på intervjuer från sammanlagt 35 intervjupersoner och 20 enkätsvar från ett urval företag och organisationer, och illustrerar hur godstransportbranschen påverkades och hanterade situationen under pandemins första tid i Sverige 2020. De som ingår i studien representerar såväl stora industriföretag som små tillverkningsföretag, terminaler, hamnar, branschorganisationer och en stor bredd av utförare inom samtliga trafikslag.

Här hittar du rapporten Oro, anpassning och nya beteendemönster - godstransportörernas upplevelser av coronapandemins första våg (Rapport 2020:15).

Projektledare: Hans ten Berg.

Veckospaning – covid-19-pandemins påverkan på transporter och resande

Trafikanalys bedriver omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19-pandemin var en angelägen analys. Under perioden 12 oktober 2020 - 14 december 2020 publicerades veckovisa omvärldsspaningar av politik, åtgärder, forskningsstudier, undersökningar m.m. om hur covid-19-pandemin påverkar transporter och resande här på vår webbplats. Vi sammanställde och publicerade även en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter under perioden 16 mars fram till och med den 5 oktober.

Kontakt: Gunnar Eriksson