Aktuella projekt om transporter under coronapandemin

Avstängd sittplats på buss


Trafikanalys arbetar med flera olika projekt som berör hur transportsektorn utvecklas under coronapandemin. 

Godsflöden i samband med coronapandemin

Uppföljning av godstransporternas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades flödet av utvalda varugrupper i olika trafikslag. Godsmängder analyseras dels på övergripande nivå, dels med data för utvalda varugrupper. Analysen kan belysa såväl ändrade volymer som eventuella överflyttningar. Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Projektledare: Mikael Levin, publicering i januari 2021.

Resmönster i samband med coronapandemin

Pandemin påverkade resandet kraftigt under våren. Minskningen förklaras främst av att barn och ungdomar och personer äldre än 65 år ställde in sina förflyttningar. Under sommaren mattades minskningen av och yttrade sig då främst som ett minskat antal resor i förvärvsarbetande åldrar. Personer med funktionsnedsättning har minskat sitt resande ungefär lika mycket som alla andra.

Resandet minskade i genomsnitt med 16 procent under pandemins första halvår. Antalet resor med kollektivtrafik halverades och promenader till fots med en fjärdedel. Vi kunde inte konstatera någon ändring av bilresandet. Andelen resor längre än 10 mil halverades, vilket drabbade flyg, tåg, och sjöfart hårt. Reserestriktionerna har lett till minskad turism på skidorter och i Stockholmsregionen.

Undersökningen baseras i första hand på den nationella resvaneundersökningen 2019–20 (till och med augusti) och officiell statistik om resande med tåg, flyg och sjöfart samt övernattningar (från Tillväxtverket), men använder även mer okonventionella datakällor från Google, Telia, kollektivtrafikappar och resandedata från regionala kollektivtrafikmyndigheter (bearbetade av KTH).

Här hittar du sammanställningen.

Projektledare: Tom Petersen

Transportläget under coronapandemin

Med en uppsättning snabba indikatorer ges en aktuell kvantitativ lägesbild av utvecklingen i transportsystemet som stöd för både beslutsfattare och en bredare allmänhet. Publicering av veckovis uppdaterad data göra på webbplatsen varje måndag, med viss data med lägre uppdateringsfrekvens, se www.trafa.se/transportlaget

Projektledare: Maria Melkersson

Transportsektorn efter corona – analys av trender och mottrender

Coronapandemin är en kris som få kunde förutse och som har fått, och fortsatt får, konsekvenser för transportsektorn. I detta projekt analyserar vi om, och i sådana fall i vilken utsträckning, de samhällsförändringar, s.k. trender som initierats eller accelererat under pandemin kommer att bli beständiga eller om de är övergående. Analysen omfattar även samhällsförändringar som går i motsatt riktning, s.k. mottrender, samt hur trender och mottrender kan komma att påverka förutsättningarna för transportpolitiska styrmedel. Målet är att ta fram ett underlag som kan ge perspektiv på fortsatt transportpolitiskt utvecklingsarbete och ge skilda aktörer i transportsektorn idéer inför framtiden.

Projektledare: Ylva Ericsson

Oro, anpassning och nya beteendemönster - godstransportaktörers upplevelser av coronapandemins första våg

Pandemin har lett till nya handels- och beteendemönster, vilket godstransportbranschen snabbt har anpassat sig till. Efter en initial oro och en del problem med nedstängning och karantänsregler har sektorn överlag klarat krisen ganska bra hitintills. Flexibilitet har varit en nyckelfaktor för att klara omställningen. Genom att anpassa verksamheterna efter en förändrad efterfrågan, exempelvis den stora ökningen inom e-handeln men också genom nya transportsätt eller rutter.

Denna rapport baseras på intervjuer från sammanlagt 35 intervjupersoner och 20 enkätsvar från ett urval företag och organisationer, och illustrerar hur godstransportbranschen påverkades och hanterade situationen under pandemins första tid i Sverige 2020. De som ingår i studien representerar såväl stora industriföretag som små tillverkningsföretag, terminaler, hamnar, branschorganisationer och en stor bredd av utförare inom samtliga trafikslag.

Här hittar du studien.

Projektledare: Hans ten Berg.

Veckospaning – covid-19-pandemins påverkan på transporter och resande

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19-pandemin är en angelägen analys i dagsläget. Sedan den 12 oktober publiceras på denna webbsida veckovisa omvärldsspaningar av politik, åtgärder, forskningsstudier, undersökningar m.m. om hur covid-19-pandemin påverkar transporter och resande. Här har vi även sammanställt och publicerat en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter under perioden 16 mars fram till och med den 5 oktober, se www.trafa.se/sidor/corona-omvarld

Projektledare: Ylva Ericsson

 


Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin


Växthusgasutsläppen i EU minskade med nästan 4 procent år 2019 enligt de senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöby...

Ny strategi får hållbar blå ekonomi i EU


Europeiska kommissionen har presenterat en ny strategi för hur alla industrier och verksamheter som verkar i och vid hav och...

EU når överenskommelse gällande covidbevis för att rädda sommarsemestern


Europaparlamentet och medlemsstaterna har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s digitala covidbevis. Förhoppningen ä...