Aktuella projekt om transporter under coronapandemin

Avstängd sittplats på buss


Trafikanalys arbetar under hösten med flera olika projekt som berör hur transportsektorn utvecklas under coronapandemin.

Godsflöden i samband med coronapandemin

Uppföljning av godstransporternas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades flödet av utvalda varugrupper i olika trafikslag. Godsmängder analyseras dels på övergripande nivå, dels med data för utvalda varugrupper. Analysen kan belysa såväl ändrade volymer som eventuella överflyttningar. Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Projektledare: Mikael Levin, publicering i december 2020.

Resmönster i samband med coronapandemin

Uppföljning av personresornas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades mönstret med avseende på t.ex. resande, färdsätt, resekedjor, ändamål, åldersgrupper och geografiska områden? Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Projektledare: Tom Petersen, publicering i december 2020.

Transportläget under coronapandemin

Med en uppsättning snabba indikatorer ges en aktuell kvantitativ lägesbild av utvecklingen i transportsystemet som stöd för både beslutsfattare och en bredare allmänhet. Publicering av veckovis uppdaterad data göra på webbplatsen varje måndag, med viss data med lägre uppdateringsfrekvens, se www.trafa.se/transportlaget

Projektledare: Maria Melkersson

Transportsektorn efter corona – analys av trender och mottrender

Coronapandemin är en kris som få kunde förutse och som har fått, och fortsatt får, konsekvenser för transportsektorn. I detta projekt analyserar vi om, och i sådana fall i vilken utsträckning, de samhällsförändringar, s.k. trender som initierats eller accelererat under pandemin kommer att bli beständiga eller om de är övergående. Analysen omfattar även samhällsförändringar som går i motsatt riktning, s.k. mottrender, samt hur trender och mottrender kan komma att påverka förutsättningarna för transportpolitiska styrmedel. Målet är att ta fram ett underlag som kan ge perspektiv på fortsatt transportpolitiskt utvecklingsarbete och ge skilda aktörer i transportsektorn idéer inför framtiden.

Projektledare: Ylva Ericsson

Utbud eller efterfrågan - drivkrafter för ändrade transportmönster under coronapandemin

Casebaserad detaljutredning kring orsakerna till någon förändring observerad i godsflödesprojektet. Vid olika faser av krisen kan utbud/efterfrågan variera i betydelse. Genom intervjuer med godstransportköpare och transportörer insamlas kvalitativ information som kan kombineras med våra kvantitativa data om faktiska godsflöden.

Projektledare: Hans ten Berg, publicering i december 2020.

Veckospaning – covid-19-pandemins påverkan på transporter och resande

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19-pandemin är en angelägen analys i dagsläget. Sedan den 12 oktober publiceras på denna webbsida veckovisa omvärldsspaningar av politik, åtgärder, forskningsstudier, undersökningar m.m. om hur covid-19-pandemin påverkar transporter och resande. Här har vi även sammanställt och publicerat en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter under perioden 16 mars fram till och med den 5 oktober, se www.trafa.se/sidor/corona-omvarld

Projektledare: Ylva Ericsson

 


Om planeringen av infrastruktur


För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...