Godsvagnar

Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader, något som kom att få stora ekonomiska effekter och skadliga konsekvenser för godstransporter på järnväg överlag. Nu har EU tagit fram en handbok för internationell kontinuitetsplanering som fokuserar på information till transportörer och andra intressenter.

Det var i samband med en utbyggnad som en arbetsplatsolycka inträffade i augusti 2017. Olyckan ledde till att en av Europas mest trafikerade järnvägskorridorer i nord-sydlig riktning för godstransporter hastigt stängdes av med få eller inga alternativa vägar under de två månader som avstängningen varade. Godstransporter blev stående på spåren och företag riktade hård kritik mot EU avseende hur konsekvenserna av olyckan hanterades av nationella järnvägsmyndigheter och EU.

Nu har EU tagit fram en handbok för kontinuitetsplanering vid järnvägsolyckor för att förhindra att framtida olyckor ger så allvarliga konsekvenser för järnvägstransporterna som Rastattincidenten. I handboken finns bland annat riktlinjer om information om trafikläget, om vilka åtgärder som satts in, om alternativa resvägar samt om konsekvenser för transportflöden.

Läs mer här.


Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år...

EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...