Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten

Godsvagnar

Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader, något som kom att få stora ekonomiska effekter och skadliga konsekvenser för godstransporter på järnväg överlag. Nu har EU tagit fram en handbok för internationell kontinuitetsplanering som fokuserar på information till transportörer och andra intressenter.

Det var i samband med en utbyggnad som en arbetsplatsolycka inträffade i augusti 2017. Olyckan ledde till att en av Europas mest trafikerade järnvägskorridorer i nord-sydlig riktning för godstransporter hastigt stängdes av med få eller inga alternativa vägar under de två månader som avstängningen varade. Godstransporter blev stående på spåren och företag riktade hård kritik mot EU avseende hur konsekvenserna av olyckan hanterades av nationella järnvägsmyndigheter och EU.

Nu har EU tagit fram en handbok för kontinuitetsplanering vid järnvägsolyckor för att förhindra att framtida olyckor ger så allvarliga konsekvenser för järnvägstransporterna som Rastattincidenten. I handboken finns bland annat riktlinjer om information om trafikläget, om vilka åtgärder som satts in, om alternativa resvägar samt om konsekvenser för transportflöden.

Läs mer här.


Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Remissvar på promemorian "Fjärde järnvägspaketet"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet". Här lämnas förslag till hur EU:s sex rättsakt...

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande


En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...