""

EU:s resultattavla för transporter är en jämförelse över medlemsstaternas resultat i 30 olika kategorier som omfattar alla aspekter av transportsektorn. Syftet är enligt kommissionen att hjälpa EU-länderna att se vilka områden som behöver prioriteras för investeringar och åtgärder.

Resultattavlan visar även hur EU fortsätter att fördjupa den inre marknaden och främjar utvecklingen mot utsläppssnål rörlighet.  Resultattavlan sammanställer data från många olika offentliga källor (t.ex. Eurostat, Europeiska miljöbyrån och Världsekonomiskt forum). Resultaten kan visas per land eller per ämne (inre marknaden, investeringar och infrastruktur, energiunionen och innovation, människor).

Sverige hamnade i årets ranking på en andra plats efter Nederländerna, följt av Tyskland och Österrike. Gemensamt för dessa länder är, enligt kommissionen, en solid ram för investeringar, att länderna ligger långt framme när det gäller transportsäkerhet, samt att man har varit bra på att genomföra EU-lagstiftning.

På EU-nivå är de viktigaste slutsatserna att det görs framsteg i hela EU avseende en mer hållbar och miljövänlig rörlighet (t.ex. vad gäller andel förnybar energi för transporter och antal fordon som drivs med alternativa drivmedel). Det tar lång tid innan infrastrukturinvesteringar får synliga resultat, men en del positiva effekter märks vad gäller den upplevda kvaliteten på transportinfrastruktur. Kund-nöjdheten har ökat för samtliga transportsätt (kollektivtrafik, järnväg och luftfart). Men antalet döda i trafiken börjar plana ut och ansträngningar kommer att krävas för att nå halveringsmålet 2020. Andelen kvinnor som är sysselsatta i transportsektorn ökar, men är totalt sett låg.

För svensk del är de viktigaste resultaten:

 • Högst marknadsandel av konkurrenter till marknadsledaren på godstransport på järnväg inom EU.
 • Få rättsfall under EU:s transportlagstiftning.
 • 100-procentigt införlivande av EU:s transportdirektiv.
 • Sysselsättningsgraden i högtillväxttransportföretag har minskat de senaste åren, men ligger fortfarande över EU-snittet.
 • Infrastrukturen rankas strax över genomsnittet avseende, väg, hamnar och flygplatser, medan järnvägen rankas under genomsnittet.
 • Logistiken i Sverige fungerar bra och Sverige rankas två avseende rättidiga leveranser.
 • Sverige har genomfört TEN-T stomnätet för inre vattenvägar, medan det för väg och järnväg är genomfört till mer än 50 %. Dock behöver höghastighetsjärnvägsnätet utvecklas.
 • Sverige har den näst högsta andelen av förnybar energi i transportdrivmedel.
 • Sverige hamnar på fjärde plats avseende andel nya bilar som drivs med alternativa drivmedel.
 • Trefjärde delar av Sveriges järnvägsnät är elektrifierat.
 • Tiden som svenska bilförare tillbringar i köer är låg.
 • Sverige har behållit sin topp tre placering avseende trafiksäkerhet.
 • Andelen sysselsatta kvinnor i transportnäringen ligger på EU-medel.
 • Kundnöjdheten har gått upp mellan åren 2013 och 2015, men den är dock under EU-medel i alla kategorier.

Mer information i samma ämne:

Kommissionen: EU:s resultattavla för transporter 2016

Kommissionen:  Sverige