""

Regeringen har utsett Mattias Viklund, generaldirektör vid Trafikanalys, till särskild utredare för att undanröja hinder för den fortsatta elektrifieringen inom transportsektorn.

Uppdraget består i att analysera och föreslå åtgärder som påskyndar elektrifieringen av transportsektorn och som bidrar till att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige stärks.

Regeringen anger att utredningen ska ha ett framåtblickande perspektiv och att den ska utgå från att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • analysera utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter,
  • analysera och vid behov lämna förslag som underlättar för samfälligheter att bygga laddpunkter för elfordon,
  • ta fram kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur,
  • vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Läs Regeringens pressmeddelande.