""


Bland juli månads överträdelseärenden – d.v.s. kommissionens rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten – finns som vanligt ett antal ärenden som rör transporter.

Bland annat har kommissionen beslutat att dra Spanien inför EU-domstolen eftersom landet ännu inte har införlivat EU-reglerna om passageraruppgifter i sin nationella lagstiftning. Syftet med reglerna är att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Se pressmeddelande från kommissionen

Kommissionen uppmanar också tio medlemsländer – Tjeckien, Cypern, Grekland, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Polen, Portugal och Slovakien – att följa paketresedirektivets regler om konsumenters och resenärers rättigheter. Bakgrunden är att passagerare i EU har rätt till återbetalning vid inställda resor – ett vanligt förekommande scenario i coronatider – och att återbetalningen ska ske inom två veckor. I de tio utpekade länderna tillåts dock företagen att antingen bara ge passagerarna ett värdebevis att använda vid framtida resor, eller att vänta längre än två veckor med att ge ersättning.

Övriga transportrelaterade överträdelseärenden i juli:

  • Hamnar: Kommissionen uppmanar BELGIEN, CYPERN, NEDERLÄNDERNA och PORTUGAL att fullgöra sina anmälningsskyldigheter
  • Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot GREKLAND och ITALIEN för underlåtenhet att följa EU-regler om passagerares rättigheter
  • Sjötransport/avfall: Kommissionen uppmanar MALTA, BELGIEN, PORTUGAL och ITALIEN att följa EU:s regler om återvinning av fartyg
  • Buller: EU-kommissionen väcker talan i EU-domstolen mot PORTUGAL och SLOVAKIEN för att länderna inte kartlagt buller och utarbetat handlingsplaner mot buller. Se kommissionens pressmeddelande. 
  • Hållbara biodrivmedel: Kommissionen kräver att KROATIEN införlivar EU:s bestämmelser om indirekt markanvändning

Ytterligare info om överträdelseärendena finns här.