Slutligt antagande av ”mobilitetspaketet”

Händer på lastbilsratt


Den 9 juli antog parlamentet det s.k. första mobilitetspaketet, som innehåller regler kring utstationering av lastbilsförare, förarnas kör- och vilotider och bättre efterlevnad av reglerna för cabotage (dvs. transporter som tillfälligt utförs av ett företag som är registrerat utanför det land som transporten utförs i).

De ursprungliga lagförslagen presenterades av kommissionen redan år 2017, och det har varit svårt för medlemsländerna att komma överens om hur de nya reglerna ska se ut. Den stora skiljelinjen har, något generaliserat, gått mellan östliga respektive västliga medlemsländer (eller mellan fattigare respektive rikare länder, om man så vill) när det gäller regler för utstationering och cabotage. De östliga länderna vill i de flesta fall betona den fria rörligheten för arbetskraften, medan de västliga länderna vill skydda sina egna transportmarknader och förhindra social dumpning.

I december 2019 lyckades dock representanter för rådet och parlamentet nå en överenskommelse, men det återstod fortfarande att rösta igenom de slutliga lagtexterna i parlamentets plenum. Nu har detta alltså lyckats, och de nya reglerna kan till slut träda i kraft.

Se pressmeddelande från parlamentet.

Se också en kommentar från transportkommissionären, Adina Vălean.