Äng i solnedgång

EU-parlamentet har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av växthusgasutsläpp från de sektorer som inte omfattas av EU ETS. Bland dessa sektorer ingår bl.a. transport, byggnader och jordbruk.

Kommissionens förslag går under namnet ”Effort Sharing Regulation” (ESR), och omfattar perioden 2021-2030. EU-parlamentet antog i stort sett de förslag till skärpningar av kommissionens förslag som parlamentets miljöutskott enades om den 31 maj. Utskottet hade bl.a. föreslagit att startpunkten för den minskande utsläppsbana som ska råda under perioden ska sättas till 2018, istället för 2020 (som kommissionen föreslagit).

Utskottet ville också att utsläppsbanan ska fortsätta efter 2030, och sikta på en 80-procentig minskning av utsläppen i den icke-handlande sektorn till år 2050. Ett annat förslag från utskottet var att 10 procent av en medlemsstats årliga utsläppsutrymme ska få föras över till nästkommande år. Denna siffra ska gälla under periodens första fem år, därefter ska gränsen sänkas till 5 procent (enligt kommissionens förslag ska 5 procent gälla för hela perioden). Parlamentet godtog alltså dessa ändringsförslag från miljöutskottet, men förkastade ett annat förslag till skärpning som utskottet gjort, nämligen att begränsa medlemsstaternas möjligheter att kompensera sina utsläpp från de icke-handlande sektorerna genom att tillgodoräkna sig upptag av koldioxid i skogsmark. Utskottet ville att maximalt 190 miljoner ton utsläppt koldioxid ska få kompenseras på detta sätt, att jämföra med de 280 miljoner ton som kommissionen föreslagit. Detta godtogs inte av parlamentet, som istället gick på kommissionens linje.

Parlamentet beslutade också att tillåta fattigare medlemsstater att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som gjorts längre tillbaka, för att uppfylla sina utsläppsmål för 2021-2030. Gränsen för hur stora utsläppsminskningar som på detta sätt får tillgodoräknas sattes till 90 miljoner ton, jämfört med de 70 miljoner ton som förslagits av utskottet. Trots dessa två lättnader (jämfört med miljöutskottets förslag), så innebär parlamentets beslut fortfarande en skärpning jämfört med kommissionens ursprungliga förslag. Enligt miljöorganisationen Transport & Environment innebär parlamentets beslut minskade utsläpp om 529 miljoner ton koldioxid, att jämföra med de 452 miljoner ton som skulle bli resultatet av kommissionens förslag. I höst ska rådet ställning till kommissionens förslag, och därefter vidtar förhandlingar mellan rådet och parlamentet om hur den slutliga lagen ska se ut.

Läs mer här.

Läs mer om kommissionens ursprungliga förslag

Pressmeddelande från miljöutskottets beslut 31 maj

Faktablad om ESR från EU-parlamentet