Fronter på flera lastbilar

Kommissionen lanserade i maj 2017 ett s.k. mobilitetspaket, kallat ”Europe on the move”, innehållande en mängd lagförslag och andra initiativ för att modernisera Europas transportsektor. I november presenterades en andra omgång förslag inom mobilitetspaketet, och den 17 maj kom den tredje och sista omgången förslag. Det förslag som har rönt störst uppmärksamhet i denna omgång är kraven på minskade koldioxidutsläpp från nya tunga lastbilar. 

Dessa presenteras i form av en förordning, som kräver att lastbilstillverkare sänker utsläppen från nya lastbilar med 15 procent till år 2025, jämfört med 2019. För år 2030 sätts ett indikativt, icke bindande, mål om 30 procents utsläppsminskning (jämfört med 2019). Kraven ska granskas år 2022, och kraven föreslås då utvidgas till att även gälla tunga bussar. I samband med granskningen ska kommissionen också föreslå en definitiv utsläppsgräns för 2030. 

Bland övriga förslag i denna tredje förslagsomgång finns bland annat:

  • en ny ram för trafiksäkerhetspolitiken för perioden 2020-2030, åtföljt av två lagförslag om säkerhet för fordon och gångtrafikanter samt om vägsäkerhetsförvaltning
  • ett meddelande om uppkopplad och automatiserad mobilitet
  • ett lagförslag om lastbilars aerodynamik
  • ett lagförslag om märkning av däck
  • ett lagförslag om en gemensam metod för jämförelse av bränslepriser
  • en strategisk handlingsplan för utveckling av en europeisk batteriindustri
  • två lagförslag om en digital miljö för informationsutbytet inom transportsektorn
  • ett lagförslag för att förenkla tillståndsförfarandena för projekt inom det transeuropeiska stomnätet (TEN-T).

Läs mer här.

Ytterligare information:
Pressmeddelande från kommissionen.

Euractivs rapportering om de nya koldioxidreglerna för lastbilar.