Ankommande resenärer med tåg

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid under första kvartalet vilket är den högsta noteringen hittills för ett kvartal, i vart fall sedan 2013 när mätningarna startade. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.


Nästan 94 procent av alla planerade tåg anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell under första kvartalet 2020. Resterande tåg var mer försenade eller ställdes in med kort varsel. Siffran kan jämföras med knappt 91 procent från samma period året innan. Det är även 1,6 procentenheter högre än förra toppnoteringen från fjärde kvartalet 2019.

Det slogs dessutom flera rekord. Januari blev den bästa månaden hittills när drygt 94 procent av de planerade tågen anlände högst fem minuter efter tidtabell. Även under februari och mars överträffades tidigare uppmätta resultat för motsvarande månader.

Kortdistanståg, som utgör ungefär hälften av alla planerade tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Hela 96 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under första kvartalet. Långdistanstågen, som är betydligt färre i antal, brukar ha svårare att hålla tidtabellen, men det är där den största förbättringen kan ses. Nästan 88 procent av långdistanstågen anlände till sitt slutmål inom fem minuter, vilket kan jämföras med knappt 78 procent för motsvarande period året innan. Medeldistanstågens tillförlitlighet uppmättes till nästan 93 procent vilket är cirka 4 procentenheter högre än för ett år sen.

Ett annat resultat som sticker ut är att antalet planerade och framförda långdistanståg var 14 respektive 16 procent lägre i mars 2020 jämfört med samma månad året innan. Även antalet kort- och medeldistanståg var på lägre nivåer men i betydligt mindre procenttal. Det kan vara en indikation på att trafiken börjat anpassas efter nya förutsättningar som en följd av coronaviruset.

Här hittar du statistiken om tågens tillförlitlighet. 

I texten används det Sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM) för att mäta persontågens tillförlitlighet. STM motsvarar andelen av de planerade persontågen, dagen innan avgång, som ankommit slutstation i tid. Därmed sammanvägs tågens regularitet (andel planerade tåg som framförts) och punktlighet (andel framförda tåg i tid) till ett mått. Tågen räknas vara i tid om de ankommit slutstation högst fem minuter efter tidtabell i detta fall.