Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050

""

Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls särskilt batteridrift som det mest framgångsrika alternativet, men andra energikällor, såsom vätgas, är också ett alternativ. 

I rapporten framhålls att EU:s flotta står för en femtedel av de globala koldioxidutsläppen från sjöfart. I rapporten diskuteras ett antal olika möjliga alternativ för att nå en fossilfri flotta, men förslagen har inte effektberäknats med hänsyn till de många osäkerhetsfaktorerna. Särskilt lyfter man fram att den europeiska flottans energibehov, även om åtgärder genomförs, beräknas växa med 50 procent, vilket kommer att belasta den europeiska produktionen av förnybara drivmedel ytterligare.

Utöver batteridrift rekommenderas även vätgas som komplement då efterfrågan och särskilda förutsättningar talar för att en energimix för att nå fossilfrihet är den mest framkomliga vägen. I rapporten understryks att även med en energimix krävs nyinvesteringar i förnybar energi för att möjliggöra fossilfrihet. En fullständigt fossilfri EU-flotta till 2050 kräver nyinvesteringar i förnybar energi med 11 till 53 procent jämfört med 2015 års nivå, menar författarna.

Givet sjöfartens internationella konkurrenssituation där tankning sker internationellt är det, enligt författarna, viktigt med ett kollektivt agerande och nationella eller regionala strikta hållbarhetskriterier för biodrivmedel är därför direkt olämpliga.

Läs rapporten här.


Kommissionen publicerar siffror över koldioxidutsläpp från sjöfarten i Europa


Kommissionen har publicerat siffror över utsläppen från nästan 11 000 fartyg som trafikerade europeiska vatten under 2018....

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

Rådet antar nya regler om upphandling av rena fordon, om koldioxidkrav för tunga fordon och om minskad byråkrati för sjöfarten


Den 13 juni antog rådet slutgiltigt ett antal nya eller reviderade förordningar och direktiv som rör transporter, och där...