Elektronisk godstransportinformation en av många punkter på agendan vid transportministrarnas rådsmöte

Flaggor utanför EU-parlamentet

Den 6 juni träffades EU:s transportministrar för att diskutera ett stort antal transportrelaterade frågor. Under mötet tog man bl.a. ställning till ett lagförslag från kommissionen om elektronisk godstransportinformation.

Syftet med förslaget är att medlemsländernas myndigheter ska bli skyldiga att godta elektronisk godstransportinformation från transportföretag i de fall där transportföretagen väljer att presentera informationen elektroniskt.

Mötet konstaterade också att en överenskommelse nåtts mellan rådet och parlamentet om enklare regler för utbildning av sjöfolk, och att reglerna nu kan träda i kraft.  

Under mötet lyfte Luxemburg frågan om att begränsa utsläpp av växthusgaser och kapacitetsproblem inom luftfart genom prissättning. Denna fråga har tidigare under våren diskuterats av dels finansministrarna, dels miljöministrarna, på initiativ från bl.a. Belgien och Nederländerna.

Inför mötet hade Luxemburg tagit fram ett dokument där de argumenterar för behovet av prissättning av luftfarten. Enligt EU-nyhetstjänsten ENDS Europe var ministrarna på mötet generellt positivt inställda till att undersöka sätt att få till stånd en prissättning på europeisk nivå, t.ex. genom bränsleskatter, en avgift på flygbiljetter eller genom att stärka EU ETS-systemet. Vissa länder, t.ex. Tyskland, var dock – enligt nyhetstjänsten Euractiv – mer tveksamma. Diskussionen är ännu på ett väldigt tidigt stadium, men är bl.a. menad att skicka en signal till den nya kommissionen.

Under mötet diskuterades också direktivet om hur företag kan använda hyrda fordon. Kommissionen har föreslagit regler som innebär att företagare får större möjligheter att hyra fordon i en annan medlemsstat än där företaget är etablerat. Andra punkter på agendan var ändringarna av Eurovinjettdirektivet (som berör vägtullar och vägavgifter för bussar, personbilar, minibussar och lätta lastbilar) samt de pågående förhandlingarna om tågpassagerares rättigheter.

Sveriges hållning i de frågor som diskuterades på mötet återges här.

Vid sidan av transportministrarnas möte hölls också ett möte inom det s.k. Östliga partnerskapet, där man diskuterade samarbete kring trafiksäkerhet på väg samt väginfrastruktur. Vid mötet antogs en deklaration om regionalt samarbete på transportområdet inom ramarna för det Östliga partnerskapet (där EU:s medlemsländer samt Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland ingår).