Ett lastfartyg

Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för nationella myndigheters certifiering av befälhavare och annan ombordpersonal inom sjöfarten på inre vattenvägar i EU.

Reglerna möjliggör erkännande av nationella certifikat i ett annat EU-land. Enligt ett pressmeddelande från parlamentet ska detta i förlängningen minska problemet med brist på arbetskraft i sektorn. De gemensamma reglerna är också ett sätt att öka säkerheten genom harmoniserade kompetenskrav, som ska gälla även för besättningsmedlemmar från tredje land.

Se även pressmeddelande från rådet: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/27-inland-navigation


Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel

EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar

En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016

Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...