Parlamentets miljöutskott vill se skarpare krav på NOX-tester för nya bilar

""


Den 14 juli röstade parlamentets miljöutskott för att skärpa kraven på de utsläppstester för kväveoxid som utförs vid verklig körning av nya bilar (s.k. RDE-tester, där RDE står för ”real driving emissions”).

 Dessa tester är sedan år 2017 obligatoriska för att få en ny bilmodell godkänd på den europeiska marknaden (tidigare krävdes endast laboratorietester av utsläppen). När RDE-testerna infördes beslutade kommissionen om en s.k. överensstämmelsefaktor (conformity factor), som i praktiken innebär att nya fordon tillåts överskrida utsläppsgränsen för NOX med 43 procent vid RDE-testning.

Motivet bakom överensstämmelsefaktorn är att ta hänsyn till förmodade osäkerheter i mätmetoden. Efter backning från EU-domstolen blev dock kommissionen tvungen att låta rådet och parlamentet ta ställning till bestämmelserna om överensstämmelsefaktorn, och nu har alltså parlamentets miljöutskott röstat för att omgående minska faktorn till 32 procent, och att helt fasa ut den till september 2022.

Enligt nyhetstjänsten ENDS Europe reagerade den europeiska branschorganisationen för fordonstillverkare negativt på miljöutskottets beslut, som de menar leder till ”major disruption” av tillverkarnas produktionsplaner för bilar och lätta lastbilar just när branschen är på väg att ta sig ur covid-19-krisen.

Miljöutskottets ställningstagande ska nu (i september) behandlas av parlamentet i sin helhet, och därefter följer förhandlingar med rådet.

Se pressmeddelande från parlamentet.

 


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi...

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län


Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...