Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar

Hamn på vintern

En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och ohållbara. Bland andra har svenska hamnar granskats.

Bland annat konkluderade revisonerna att de långsiktiga strategierna för hamnutveckling som medlemsstaterna och kommissionen har infört, inte skapade en stabil och sammanhängande grund för att planera vilken kapacitet som behövs i EU:s hamnar och identifiera den EU-finansiering och nationella offentliga finansiering som krävs för hamninfrastruktur. Överskridna kostnader och förseningar är ytterligare tecken på att de granskade investeringarna i hamninfra­struktur var ineffektiva. I rapporten lämnas även ett antal rekommendationer till kommissionen. Bland annat bör kommissionen införa övervakning av stomhamnarnas kapacitet och då ta hänsyn till medlemsstaternas planerade genomförande av sina långsiktiga strategier.

Mer information i samma ämne:

Europeiska revisionsrätten: Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och hållbara investeringar