Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet

Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”Sammanvägt tillförlitlighetsmått” (STM) infördes 2013. 

Under årets första kvartal låg STM(5) på 87,5 procent, det vill säga, så stor andel av tågen ankom sin slutstation inom fem minuter efter tidtabell. Det kan jämföras med 91,8 procent för samma period året innan. Det ger en minskning med drygt 4 procentenheter, och är den största kvartalsvisa skillnaden som uppmätts mellan år.

Under fjolåret var vädret under första kvartalet mycket gynnsamt till skillnad från årets vinter med mycket snö och kyla, vilket kan vara en förklaring till den observerade nedgången. 

Nedbrutet på lång-, medel- och kortdistanståg visar statistiken att tåg som framförts längre sträckor har haft svårare att komma fram i tid. Långdistanstågens STM(5) uppmättes till 74,9 procent under första kvartalet, medeldistanstågens till 84,0 procent och kortdistanstågens till 92,3 procent. Tillsammans utgjorde kort- och medeldistanstågen majoriteten av alla tåg som var planerade att avgå (93 procent). I jämförelse med första kvartalet 2017 har utvecklingen av STM(5) varit -7,5 procentenheter för långdistanstågen, -6,1 procentenheter för medeldistanståg och -2,3 procentenheter för kortdistanståg.

Måttet STM beskriver hur stor andel av de planerade tågen dagen innan avgång som ankommit i tid. På så vis sammanvägs tågens punktlighet (andelen framförda tåg i tid) med tågens regularitet (andelen av de planerade tågen som framförts). Siffran inom parentes efter STM anger hur många minuter efter tidtabell ett tåg kan anlända och fortsatt räknas vara i tid.

Här hittar du statistiken för punktlighet på järnväg.
EU-kommissionen bjuder in till samråd om bullerdifferentierade banavgifter


EU-kommissionen ser just nu över systemet för bullerdifferentierade banavgifter på järnvägen. Regler kring detta finns i...

Sverige föreslår förlängning av stomnätskorridor till Norrland och Norge


EU-kommissionen genomför just nu en revidering av de TEN-T-nätverkets stomnätskorridorer. I samband med detta föreslår den...

Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...