Europaparlamentet: data i självkörande fordon är upphovsrättsligt material

""

Ledamöterna i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade emot den svenska Europaparlamentarikern Max Anderssons tillägg i utskottets förslag till yttrande att data till och från självkörande fordon inte ska betraktas som upphovsrättsligt material. Nu återstår att lösa frågan: vem äger informationen? 

Självkörande fordon genererar stora mängder information av teknisk karaktär, men även sådan information som avslöjar brukarnas vanor och preferenser. Autonoma fordon kräver också att data skickas över nätet. Anderssons tillägg lämnades till till förslaget till yttrande från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism över självkörande bilar inom EU:s transporter (2018/2089(INI)). I tillägget angavs att att data som genererats från självkörande fordon inte är kreativa till sin karaktär och därför inte ska anses som upphovsrättsligt material röstades ner i utskottet. I stället valde utskottet att stödja en skrivning om att Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att reglera skyddet av fordon mot cyberattacker och att utrusta självkörande bilar med dataregistreringsutrustning som kan bidra till att fastställa orsaken till olyckor.

I yttrandet angavs vidare att ”Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga reglerna om skydd och delning av de uppgifter som samlas in av dessa fordon och om tillgången till sådana uppgifter, och samtidigt fullt ut respektera reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen och möjliggöra interoperabilitet mellan systemen.”

Euractiv skriver att även om omröstningen endast speglar utskottet för rättsliga frågors ståndpunkt, så indikerar den ett framtida konfliktområde, en bedömning som också framgår av utskottets yttrande: ”Europaparlamentet konstaterar att liknande frågor om immateriella rättigheter kommer att uppstå i samband med artificiell intelligens för autonom mobilitet, liksom på andra områden, t.ex. äganderätt till koder, data och uppfinningar som den artificiella intelligensen i sig skapat. Parlamentet anser dock att man bör finna allmänna lösningar på dessa problem.”

Frågan om vem som äger data har inte närmare preciserats men det finns flera kandidater, till exempel tillverkaren, brukaren eller internetoperatören.

Läs mer här.

Ytterligare information.


Koldioxidutsläppen från nya lätta fordon ökade under 2018


De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya lätta fordon i EU låg under 2018 väl under de aktuella utsläppsmålen, enligt...

Kommissionen presenterar indikatorer för uppföljning av trafiksäkerheten i EU


Kommissionen har publicerat en lista över resultatindikatorer (”key performance indicators”) som ska användas för att följa...

Kommissionen godkänner Tysklands stöd till rening av dieselfordon i städer


Tyskland planerar att införa ett stöd, omfattande totalt 431 miljoner euro, som ska användas för att eftermontera teknik som ka...