""

 – men ny tysk regering och läckt rapport kan ändra läget

Den 27 februari startade trepartssamtalen (mellan rådet, parlamentet och kommissionen) om den slutliga utformningen av det nya direktivet för förnybar energi (”RED II”). Ingen part förändrade sina tidigare fastlagda positioner – parlamentet stod fast vid sitt förslag att öka andelen förnybar energi till 35 procent till 2030, medan rådet höll fast vid 27 procent. 

Kommissionen ställde sig dock bakom parlamentets målnivå. Det gjorde även Sverige, som enda medlem i rådet. Vilken position Tyskland intar, när de nu har format en ny regering, kan få stor betydelse för förhandlingarna. 

Meningsskiljaktigheterna mellan rådet och parlamentet blev också tydliga när det gäller parlamentets föreslagna förbud för palmoljebaserad diesel från 2021. Ministrarna i rådet är oroade över att ett sådant förbud kan bryta mot WTO:s regler. 

Några dagar efter trepartsmötet rapporterade flera EU-nyhetstjänster om en läckt rapport från EU-kommissionens energidirektorat, som visar att ett högre förnybartmål (än kommissionens ursprungligen föreslagna 27 procent) kan nås utan nämnvärt högre kostnader. Detta eftersom kostnaderna för förnybar energiteknik har sjunkit snabbare än väntat. Rapporten kan komma att sätta ytterligare press på rådet att acceptera högre mål för både förnybar energi och energieffektivisering.

Nästa trepartsmöte är planerat till 27 mars. Förhandlingarna kan komma att sträcka sig in i nästa ordförandeperiod som börjar i juli (då Österrike tar över som rådets ordförande efter nuvarande Bulgarien).

Källor: ENDS Europe och Euractiv

Pressmeddelande från Sveriges regering om mål för förnybar energi. 

Om den läckta rapporten från kommissionens energidirektorat. 

Även om rådet enades om en gemensam position om förnybartdirektivet vid sitt möte den 18 december, så råder fortfarande skilda åsikter mellan medlemsstaterna när det gäller t.ex. användningen av grödobaserade biodrivmedel. Euractiv har sammanställt ländernas ståndpunkter här.