Ankommande resenärer med tåg

Den 29 juni beslutade kommissionen att starta en plattform för säkerhet för järnvägsresenärer i EU. Beslutet följer av kommissionens tillkännagivande om en handlingsplan för att öka järnvägsresenärers säkerhet, en konsekvens av att terrorhotet mot järnvägstransporter fortfarande är signifikant. Kommissionen har konstaterat att det är nödvändigt med åtgärder på europeisk nivå och att EU har en viktig roll att spela i detta sammanhang.  

På kommissionens webbplats för DG MOVE anges att plattformen kommer att utgöra ett stöd för insamling av information om järnvägssäkerhet, optimering av säkerhet vid gränsöverskridande järnvägstjänster och skapa en samordningsmekanism för att undvika nationella beslut i sådana frågor. Kommissionen menar att plattformen kommer att få en nyckelroll för effektivt utbyte av information på EU nivå, bland annat genom att införa ett verktyg för att snabbt kunna identifiera och bedöma nya hot och säkerhetsincidenter.

Kommissionen skriver vidare att ansvaret för åtgärder som ökar säkerheten ligger på nationell nivå hos de enskilda medlemsstaterna och järnvägsoperatörerna. Samtidigt konstateras att det finns åtgärder av gränsöverskridande karaktär som kräver samverkan. Dessa kan vara svåra att genomföra och det är i ljuset av detta som kommissionen nu åtar sig att underlätta för samordning på europeisk nivå. Trafikanalys har tidigare skrivit om kommissionens handlingsplan mot så kallade hybridhot (kombinerade militära och civila hot).

Läs mer här.


Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år...

EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...