Pendeltåg på Stockholms centra

Trafikanalys har tagit emot en skrivelse från kollektivtrafik­branschen som riktar kritik mot mått och indikatorer i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Deltagarna i "Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik" för fram synpunkterna mot bakgrund av en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen som Trafikanalys genomfört.

I ett svar tackar Trafikanalys för de framförda synpunkterna, och pekar på att vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och förfina metoder och mått i uppföljningen. I det arbetet är det värdefullt att få synpunkter från andra användare än uppdragsgivaren på vilka utvecklingsbehov som finns.

Beträffande den fördjupade uppföljningen som Trafikanalys fick i uppdrag att redovisa i år, framgick det av uppdraget att detta skulle lösas av Trafikanalys i dialog med regeringskansliet och andra myndigheter. Så det har inte varit aktuellt att bjuda in andra organisationer i just detta arbete. Här besvaras några av de synpunkter som förs fram i skrivelsen och nedan finns vårt svar i sin helhet.

Trafikanalys vänder sig mot beskrivningen att vi i våra redogörelser över geografisk tillgänglighet skulle använda bilen som norm. De olika indikatorerna som beskriver medborgarnas tillgänglighet ska ses som en helhet, och för merparten av måtten utgår Trafikanalys från tillgänglighet till målpunkter som med lätthet kan nås med gång eller cykel. 

FRIDA-databasen är den källa som vi har tillgång till över tillgänglighetsanpassade kollektivtrafikfordon. Det stämmer att den inte omfattar alla fordon eller vagnar. Men vi analyserar inte i första hand måttets nivå, utan dess utvecklingsriktning, och har därför bedömt att underlaget har en tillfredsställande kvalitet.

Måttet andel av trafikarbetet som skett med förnybara drivmedel eller el, hämtas också ur FRIDA-databasen, och Trafikanalys har ingen möjlighet att beräkna motsvarande uppgift på annat sätt. 

Regeringens skrivelse (2017/18:230) med det nya etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik presenterades tre dagar innan den årliga måluppföljningen publicerades, då rapporten alltså redan var klar. Av den anledningen nämns inte etappmålet i rapporten.

Tanken med det nya uppföljningssystem som Trafikanalys nu använder är att de indikatorer som ingår ska täcka alla aspekter av långsiktigt hållbart transportsystem, oavsett vilka etappmål eller preciseringar som beslutas. Vi har nu fått ett nytt regeringsuppdrag (N2018/04588/TS) att följa upp etappmålet och kommer i nästa års måluppföljning att återkomma med kompletterande mått.