Många transportrelaterade ärenden i maj månads regelöverträdelsebeslut

""

EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under maj månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser. Bland besluten finns ett stort antal ärenden som rör transporter eller fordon. Bl.a. dras Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Rumänien och Storbritannien inför EU-domstolen eftersom de inte lever upp till överenskomna gränsvärden för luftkvaliteten, och inte vidtar lämpliga åtgärder för att hålla överskridandeperioderna så korta som möjligt. 

När det gäller luftkvalitet har kommissionen också beslutat att utfärda s.k. formella underrättelser till Tyskland, Italien, Luxemburg och Storbritannien eftersom de har åsidosatt EU-regler om typgodkännande av fordon. 

Övriga transportrelaterade ärenden

Motiverade yttranden sänds till:

 • Italien och Portugal, för att de inte på ett korrekt sätt har införlivat EU:s regler om rättvisa arbetsvillkor för sjömän samt deras rätt till information och samråd (direktiv 2015/1794/EU).
 • Portugal, Slovenien och Spanien, för att de inte till fullo har införlivat direktiv som ingår i trafiksäkerhetspaketet. Paketet antogs 2014 i syfte att förbättra fordonskontrollen i EU. I Portugals och Sloveniens fall gäller det direktiv 2014/45/EU om en regelbunden teknisk kontroll av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. I Spaniens fall handlar det om direktiv 2014/46/EU om registreringsbevis för fordon.
 • Danmark, för att landet inte genomfört EU-reglerna om gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (direktiv 2015/413/EU).
 • Tyskland, för att landet inte till fullo följer EU-reglerna om järnvägssäkerhet (direktiv 2004/49/EG).
 • Kroatien, för att landet inte följer de viktigaste bestämmelserna i EU:s lagstiftning om buller (direktiv 2002/49/EG). 

Formella underrättelser skickas till:

 • Belgien, som likt Kroatien inte till fullo följer bestämmelserna i bullerdirektivet.
 • Spanien, för underlåtenhet att införliva EU-lagstiftningen om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (direktiv 2012/34/EU).
 • Lettland, angående landets förbud mot att registrera personbilar med ratten på höger sida. Kommissionen anser att ett sådant förbud strider mot EU:s regler om typgodkännande av fordon (direktiv 2007/46/EG) och principen om fri rörlighet för varor (artiklarna 34–36 i EUF-fördraget). Dessutom har EU-domstolen redan 2014 fällt andra medlemsländer i samma fråga (Polen, mål nr C-639/11 och Litauen, mål nr C-61/12). I domarna konstaterade domstolen att det finns andra, mindre begränsande åtgärder, som kan vidtas för att garantera trafiksäkerheten. Kommissionen anser att Lettland bör ändra sin lagstiftning för att följa domstolens dom.
 • Lettland och Spanien, för att länderna inte följer EU:s regler om minimikrav på utbildning för sjöfolk (direktiv 2008/106/EG).
 • Irland, eftersom landet inte uppfyller vissa krav angående rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart (förordning (EU) nr 376/2014).
 • Italien, för att landet behandlar chartrade fritidsbåtar på samma sätt som handelsfartyg och undantar dem från punktskatten på bränsle. Detta strider mot EU:s skatteregler (energiskattedirektivet, rådets direktiv 2003/96/EG).
 • Rumänien, för att landet inte garanterar att registreringsavgifter återbetalas för begagnade fordon som köpts i andra EU-länder. Detta strider mot EU-rätten (artikel 110 i EUF-fördraget) eftersom de rumänska bestämmelserna om återbetalning av skatter inte följer principerna om lojalt samarbete, likvärdighet och effektivitet.

Läs mer här.