Rapport från Trafikanalys och en penna

De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbranschens gemensamma samarbete Tillsammans för tåg i tid (TTT). Så är inte fallet. Trafikanalys ansvarar för oberoende utvärdering, analys och statistik inom transportområdet och deltar inte i branschsamarbeten.

Trafikanalys tillämpar när det gäller redovisning av tågens punktlighet i den officiella statistiken samma punktighetsbegrepp (STM) som branschen.

Trafikanalys har regeringens uppdrag att vara statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om bantrafik. Sådan statistik ska enligt lag vara objektiv och tillgänglig för allmän information, utredning och forskning. Eftersom statistiken ska fylla flera olika användarbehov redovisas i statistikpublikationen också flera andra variabler som kan vara relevanta i olika sammanhang. Bl.a. redovisas uppgifter fördelat på olika tågkategorier, tidsindelningar och per län. I olika sammanhang kan det finnas anledning att bedöma tågens punktlighet utifrån olika kriterier, t.ex. för olika tågtyper och för olika distanser. Därför redovisas ett antal varianter av STM där tidsintervallet för avvikelse från angiven ankomsttid inte bara är 5 min, utan även 0, 2, 10, 15, 30, 45 och 60 min.

För vidare information hänvisar vi till vårt pressmeddelande den 15 mars 2016.


Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie

Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Vart tredje tåg försenat eller inställt

Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...