Skilda meningar om koldioxidkrav för nya lätta fordon

Lätt lastbil på väg

För tillfället pågår förhandlingar i både rådet och parlamentet om det förslag till framtida koldioxidkrav för nya lätta fordon som kommissionen presenterade i november förra året. Enligt kommissionens förslag ska utsläppen av koldioxid (per km) från nya lätta fordon minska med 15 procent till år 2025, och med 30 procent till år 2030, jämfört med år 2021. Det visar sig nu att det finns stora meningsskiljaktigheter mellan olika grupper i både rådet och parlamentet kring dessa målnivåer.

Den 20 juni diskuterades förslaget i parlamentets miljöutskott. Ansvarig rapportör, Miriam Dalli, föreslår att målnivån år 2030 ska höjas till -50 procent, och att det ska införas skarpa krav på att biltillverkarna måste erbjuda en viss andel nollutsläppsfordon. Bland utskottets ledamöter fanns vissa som var positiva till Dallis förslag, men också några som vill gå i motsatt riktning och lätta på kommissionens krav, och helt ta bort målet till 2025. Utskottet ska rösta om Dallis förslag den 10 september, och därefter går ärendet till omröstning i plenum under oktober.

Den 25 juni diskuterades frågan i miljörådet, och det visade sig finnas stora åsiktsskillnader mellan länderna. Vissa länder menade att det föreslagna 30-procentsmålet till 2030 skulle innebära en dödsstöt för europeisk fordonsindustri, medan andra länder menade att ett 50-procentsmål är en absolut nödvändighet för att leva upp till Paris-avtalet.

Till den senare gruppen hör Sverige, som menar att utsläppen från nya lätta fordon bör minska med 25 procent till år 2025, och med 50 procent till år 2030. Målet till 2030 bör dock vara indikativt med hänsyn till den osäkerhet som finns kring hur snabbt nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa – vid en kommande översyn bör dock målet höjas snarare än sänkas.

Nederländerna anser att ett bindande mål på -25 procent till 2025 är en "bra start", och hänvisar också till analyser som visar att 2030-mål på -60-70 procent skulle innebära en nettonytta för samhället. Italien, Danmark och Frankrike förordar -40 procent till år 2030, och även Luxemburg vill skärpa kraven. Danmark och Nederländerna vill också att det ställs skarpa krav på fordonstillverkarna att tillverka en viss mängd nollutsläppsfordon.

Tysklands miljödepartement har tidigare gått ut och sagt att de vill se en halvering av utsläppen till 2030 och en 25-procentig minskning till 2025, men det är oklart om hela den tyska regeringen står bakom detta. På miljörådsmötet framförde landet hursomhelst inga krav på målnivåer. Bland de länder som vill sänka kraven i kommissionens förslag finns bl.a. Slovakien och Tjeckien, där det senare landet vill att målnivån till år 2030 ska ligga på -20 procent. Förhandlingarna i rådet väntas pågå under hela 2018.

Se faktablad om ärendet från EU-parlamentet och från Sveriges regering.