Skepp i horisonten

EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att rapportera växthusgaser från den internationella sjöfarten.

Fartyg från 5 000 bruttoton och över måste rapportera förbrukning av alla drivmedel som de använder liksom data som är relevant för energieffektiviteten, det vill säga körsträckor, hur länge de är till sjöss och lastkapacitet. Den aggregerade datan ska rapporteras årligen till flaggstaten, vilken rapporterar vidare till IMO. IMO kommer att producera årliga rapporter. Rapporteringssystemet gäller från mars 2018. Europeiska kommissionen gläds åt antagandet då det är i linje med den europeiska strategin för lågutsläpps mobilitet som antogs i juli 2016. Ett globalt angreppssätt är att föredra inom sjöfarten på grund av sektorns globala omfattning.

EU:s egna rapporteringssystem (MRV – monitoring, reporting and verification) som antogs 2015 och som träder i kraft den 1 januari 2018 kommer att ses över så att det är konformt med det nya globala systemet. MRV gäller för alla fartyg över 5 000 bruttoton, oavsett flagg, som angör hamnar inom EU.

IMO:s rapporteringssystem är ett första steg i en strategi för att reducera den internationella sjöfartens växthusgasutsläpp.

Global begränsning av svavel
Från år 2020 kommer svavelhalten i marina drivmedel att begränsas till 0,5 procent. Genom att svavelhalten sänks förbättras luftkvalitet och hälsotillstånd i hela världen. Beslutet ligger i linje med EU:s gränsvärden för europeiska vatten bortsett från Nordsjön och Östersjön som lyder under SECA (Sulphur Emission Control Area) enligt svaveldirektivet.

Mer information i samma ämne:

Internationella sjöfartsorganisationen: International Maritime Organization

Internationella sjöfartsorganisationen: Marine Environment Protection Committee

Internationella sjöfartsorganisationen: Möte: Marine Environment Protection Committee