Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp

""

Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur väl rustad transportsektorn är mot it-angrepp och vem som bär ansvaret vid en olycka?

Samtidigt som beroendet av informationsteknik ökar i samhället blir också sårbarheten för IT-attacker större. Transportområdet är inget undantag. Danska rederiet Maersk gjorde till exempel en stor förlust efter att blivit angripna av ett kryptovirus för ett par år sedan. För att kunna agera snabbare efterfrågar man från transportsektorns sida en högre beredskap från transportmyndigheterna.

Hur transportmyndigheterna arbetar med de sårbarheter i transportsystemet är något som Trafikanalys undersökt närmare i rapporten Sårbarheter i transportsystemet, och som refereras i en artikel i Unionens tidning. 

– Eftersom samtliga trafikslag är beroende av IT-system och elektronik kan angrepp få stora negativa konsekvenser för transportsystemet. Därför är det viktigt att vi förstår vad som kan hända när digitaliseringen, uppkopplingen och automatiseringen av transportsektorn ökar, säger Ylva Ericsson, utredare på Trafikanalys och författare till rapporten.

Trafikanalys efterlyser i rapporten en bättre samsyn mellan myndigheter och företag om vilka metoder som ska användas och hur dessa kan integreras i verksamheterna.

– Det vi ser är att alla organisationer inte har tillräckligt med kunskap och därför är det viktigt att få till en diskussion om vad som skulle kunna vara en acceptabel säkerhetsnivå, en slags mininivå, som verksamheterna kan diskutera utifrån. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma i frågan, säger Ylva Ericsson.

Läs vidare här:

En digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp, Unionens tidning.  

PM 2018:6 Sårbarheter i transportsystemet, Trafikanalys.

Rapport 2019:8 Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system, Trafikanalys.


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...