Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp

""

Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur väl rustad transportsektorn är mot it-angrepp och vem som bär ansvaret vid en olycka?

Samtidigt som beroendet av informationsteknik ökar i samhället blir också sårbarheten för IT-attacker större. Transportområdet är inget undantag. Danska rederiet Maersk gjorde till exempel en stor förlust efter att blivit angripna av ett kryptovirus för ett par år sedan. För att kunna agera snabbare efterfrågar man från transportsektorns sida en högre beredskap från transportmyndigheterna.

Hur transportmyndigheterna arbetar med de sårbarheter i transportsystemet är något som Trafikanalys undersökt närmare i rapporten Sårbarheter i transportsystemet, och som refereras i en artikel i Unionens tidning. 

– Eftersom samtliga trafikslag är beroende av IT-system och elektronik kan angrepp få stora negativa konsekvenser för transportsystemet. Därför är det viktigt att vi förstår vad som kan hända när digitaliseringen, uppkopplingen och automatiseringen av transportsektorn ökar, säger Ylva Ericsson, utredare på Trafikanalys och författare till rapporten.

Trafikanalys efterlyser i rapporten en bättre samsyn mellan myndigheter och företag om vilka metoder som ska användas och hur dessa kan integreras i verksamheterna.

– Det vi ser är att alla organisationer inte har tillräckligt med kunskap och därför är det viktigt att få till en diskussion om vad som skulle kunna vara en acceptabel säkerhetsnivå, en slags mininivå, som verksamheterna kan diskutera utifrån. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma i frågan, säger Ylva Ericsson.

Läs vidare här:

En digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp, Unionens tidning.  

PM 2018:6 Sårbarheter i transportsystemet, Trafikanalys.

Rapport 2019:8 Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system, Trafikanalys.


Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föerskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...