Personbil på landsväg

EU-parlamentets miljöutskott har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av växthusgasutsläpp från de sektorer som inte omfattas av EU ETS. Kommissionens förslag går under namnet ”Effort Sharing Regulation” (ESR), och omfattar perioden 2021-2030.

Miljöutskottet enades bl.a. om att begränsa medlemsstaternas möjligheter att kompensera sina utsläpp från sektorer som transport och jordbruk genom att tillgodoräkna sig upptag av koldioxid i skogsmark. Utskottet vill att maximalt 190 miljoner ton utsläppt koldioxid ska få kompenseras på detta sätt, att jämföra med de 280 miljoner ton som kommissionen föreslagit.

Utskottet enades också om att begränsa den andel av en medlemsstats årliga utsläppsutrymme som får föras över till nästkommande år – gränsen sätts till 10 procent under periodens första fem år, och 5 procent under de sista fem åren. Utskottet vill också tillåta fattigare medlemsstater att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som gjorts längre tillbaka, för att uppfylla sina utsläppsmål för 2021-2030. Man vill också att startpunkten för den minskande utsläppsbana som ska råda under perioden ska sättas till 2018, istället för 2020 som kommissionen föreslagit.

Slutligen vill utskottet att utsläppsbanan ska fortsätta efter 2030, och sikta på en 80-procentig minskning av utsläppen i den icke-handlande sektorn till år 2050. Hela parlamentet ska rösta om förslaget i juni eller juli, och därefter vidtar förhandlingar med rådet (som i sin tur ska ta ställning till kommissionens förslag vid ett möte den 19 juni). Organisationen Carbon Market Watch har beräknat att miljöutskottets ställningstaganden innebär minskade växthusgasutsläpp om knappt 400 miljoner ton, jämfört med kommissionens förslag.

Läs mer här.

Läs mer om kommissionens ursprungliga förslag