Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat

""

Energimyndigheten har under åren 2016–2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen samordna arbetet med omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Idag presenterar de sex myndigheterna en slutrapport som sammanfattar uppdraget.

Inom uppdraget har myndigheterna tillsammans bland annat tagit fram en strategisk plan för transportomställningen och arbetat med att genomföra åtaganden från planen och att följa upp förslagen i planen. Slutrapporten sammanfattar uppdragets genomförande och resultat. Den innehåller också en utvärdering av arbetsprocessen och lärdomar från samordningen.

Samordningsuppdraget (SOFT) har inneburit att de sex myndigheterna har kunnat redovisa välförankrade förslag för regeringen.

– Vi kan konstatera att merparten av förslagen från den strategiska planen har tagits omhand av regeringen och blivit nya styrmedel och utredningar under de senaste åren. Många av förslagen har dessutom tagits vidare i regeringens första klimatpolitiska handlingsplan som presenterades i december 2019, berättar Susanne Lindmark, programledare för SOFT.

Målet med samordningsuppdraget var att bidra till att växthusgasutsläppen från transportsektorn minskar med minst 70 procent, mellan år 2010 och 2030, samt bidra till klimatneutralitet år 2045. Det finns fortfarande mycket arbete kvar för att nå dit.

– Samordningsmyndigheterna ser ett behov av att fortsätta samverka för att uppnå fossilfrihet i transportsektorn och i rapporten finns därför en beskrivning av hur den fortsatta samverkan kommer att bedrivas, säger Maria Westrin, ansvarig chef på Energimyndigheten.

Här hittar du slutrapporten.

Mer om samordningsuppdraget på Energimyndighetens webbplats.

 


Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...