Parlamentet godkänner nya regler om lastbilsförares arbetsvillkor och om rättvisa konkurrensvillkor på vägarna

""

I maj 2017 presenterade kommissionen det s.k. mobilitetspaketet ”Europe on the road”. I paketet ingick bl.a. tre lagstiftningsförslag som parlamentet nu har godkänt.

Det första lagförslaget handlar om ändringar av de villkor som ska uppfyllas av aktörer som bedriver yrkesmässig trafik. I förslaget ingår bl.a. ändrade regler för cabotage, så att ett obegränsat antal körningar får göras under fem dagar (idag gäller max tre körningar under sju dagar). Syftet är att minska antalet körningar med tomma lastbilar. Parlamentet ändrade tidsgränsen till sju dagar, med begränsningen att cabotagetransporterna endast får pågå under 48 timmar. I samma lagförslag ingår också åtgärder för att komma till rätta med s.k. brevlådeföretag där företag skriver sig i ett land med sämre sociala villkor och löner och därmed kan sänka kostnaderna för sina åkare. Enligt förslaget måste åkerier ha ”verklig och kontinuerlig” verksamhet i det land där de är registrerade.

Det andra lagförslaget rör bl.a. regler för utstationering av förare. Det finns redan ett övergripande utstationeringsdirektiv (96/71/EG) som rör arbetare från alla olika branscher (till detta direktiv hör också ett tillämpningsdirektiv, 2014/67/EU). Kommissionen har dock konstaterat att bestämmelserna i det övergripande utstationeringsdirektivet inte lämpar sig för vägtransportförares mycket mobila arbete, och därför har man tagit fram ett förslag till sektorsspecifikt direktiv. Förslaget innebär bl.a. att all cabotagekörning ska räknas som utstationering, vilket innebär att arbetsvillkoren i det land chauffören kör i gäller. Utstationeringsreglerna ska även gälla för chaufförer i andra medlemsländer om de tillbringar minst tre dagar under en given månad i ett annat medlemsland. Transportutskottet ställde sig bakom förslaget, men ville inte att utstationeringsreglerna ska gälla för internationella transporter.

Det tredje lagförslaget rör kör- och vilotider samt användning av färdskrivare. Kommissionen föreslår bl.a. att lastbilsförare ska få rätt att ta längre ledigheter, men förbjudas att sova i förarhytten under längre viloperioder.

Nästa steg är att hela parlamentet ska rösta om förslagen i plenum.

Läs mer här.


Stadsjeeparnas popularitet hotar globala klimatmål


Internationella energirådet (IEA) varnar för att det ökade antalet stadsjeepar motverkar de koldioxidminskningar som uppkommer...

Yttrande över Boverkets rapport "Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon"


Boverket har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ändringarna i det så kallade energiprestandadirektivet (2013/31/EU) ska...

Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar


Lastbilar som drivs med flytande naturgas (LNG) förorenar luften upp till fem gånger mer än dieselbilar, enligt tester på väg s...