Har du koll på transportläget?

""


Coronapandemin har i hög grad påverkat transportsektorn. Trafikanalys genomför flera särskilda insatser för att informera om utvecklingen. Besökare på vår webbplats är nu också välkomna att delta i arbetet med att utvärdera dagens myndighetsinformation.

Trafikanalys tillhandahåller två särskilda informationstjänster med anledning av coronapandemin, dels ”Transportläget – utvecklingen i transportsystemet”, dels ”Omvärldsbevakning av covid-19-pandemin”. Båda finns här på vår webbplats och syftar till att underlätta för alla att följa och förstå händelseutvecklingen.

Trafikanalys är inte ensamma om att informera. Många gör det, inte minst de övriga transportmyndigheterna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Ingen har idag en fullständig nationell lägesbild av pandemins effekter på transportområdet.

För att förbättra framtida lägesbilder vid samhällskriser har Trafikanalys inlett en utvärdering av dagens myndighetsinformation, samt flera andra projekt. Som besökare på vår webbplats är Du välkommen att bistå i arbetet genom att delge din syn på lägesrapporteringen på området.

För syftet har Trafikanalys utformat 10 frågor som tar cirka 10 minuter att svara på. Du hittar dem på följande länk samt nedan.


Frågorna ingår i en så kallad ”delfiundersökning”. Undersökningen riktas till olika grupper i två omgångar. Som besökare på vår webbplats är du bland de första som bjuds in. Dina svar påverkar utformningen av senare frågor till företrädare för myndigheter och andra organisationer.

Resultatet presenteras på vår webbplats under oktober. Deltagandet är anonymt.

 


Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.