Bro

Den 13 juni antog rådet slutgiltigt ett antal nya eller reviderade förordningar och direktiv som rör transporter, och där preliminära överenskommelser mellan parlamentet och rådet nåddes tidigare i år.

Dels antogs revideringar av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. I detta direktiv anges nu nya bindande minimimål för offentlig upphandling av ”rena” fordon (både lätta och tunga).

Man antog också slutgiltigt regler för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Enligt dessa regler ska tillverkare av tunga fordon minska utsläppen från dessa fordon med 15 procent till 2025, och med 30 procent till 2030, jämfört med 2019.

Slutligen antogs en förordning om inrättande av en s.k. europeisk kontaktpunkt för sjöfart, som kopplar ihop alla de nationella kontaktpunkter som finns idag. I och med förordningen effektiviseras rapporteringssystemet för fartyg som anlöper europeiska hamnar. De nya reglerna ska också främja digitalisering och tillämpning av den s.k. engångsprincipen, så att information som en gång har rapporterats kan återanvändas vid senare hamnanlöp inom EU.


Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor


Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda...

Eldrivna fartyg och land- och laddström för sjöfarten utreds


Trafikanalys har fått två uppdrag av regeringen som handlar om en ökad elektrifiering inom sjöfarten. Ett uppdrag handlar om at...

Kommissionens förslag utelämnar utsläpp av miljoner ton koldioxid från sjöfarten


Europeiska kommissionens förslag att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter innehåller undantag för små oc...