Europaparlamentet

Den 10 september antog Europaparlamentets miljöutskott en rapport som siktar på tuffare krav än kommissionens ursprungliga förslag till nya avgaskrav för personbilar och lätta fordon. Beslutet i utskottet föregicks av två rapporter där den ena pekar på minskad oljeimport och 120 000 nya arbetstillfällen, medan den andra varnar för precis motsatta effekter och ”social katastrof”. 

Enligt kommissionens ursprungliga förslag, som kompletterar gällande tekniska krav från 2020, ska nya krav på 15 procents reducering av koldioxidutsläpp från 2025 med strikta mål för 2030 på en minskning av nya bilars utsläpp med 30 procent jämfört med 2021. I förslaget ingår också att införa en mekanism för att främja fordonsutveckling mot fordon med noll eller låga utsläpp. Mekanismen ska ha en teknikneutral utformning. 

Miljöutskottet ställde sig dock bakom betydligt tuffare krav, med minus 20 procents reducering från 2025 och minus 45 procent 2030. Miljöutskottet röstade också för skärpta mål för marknadsandelar för bilar med ultra-låga eller noll utsläpp till 2025 med 20 procent och till 2030 med 30 procent. 

Kommissionens konsekvensanalys bygger i huvudsak på modellkörningar av GEM-3E, och  E3ME. Det är två olika modeller som kommissionen använt sig av för att analysera effekter av policyförändringar inom klimat- energi- och miljöområdet. Konsekvensanalysen visade bland annat på att de ekonomiska effekterna av olika målnivåer upp till – 40 procent till 2030 har positiva nettoeffekter. I och med att små biltillverkare (<1000 anställda) ska undantas bedöms förslaget leda till positiva effekter även för näringslivet genom bland annat ökad konkurrenskraft till följd av teknikutveckling.

Som ett bidrag till debatten som föregick Europaparlamentets behandling av kommissionens förslag gav European Climate Foundation (ECF) analysföretaget Cambridge Econometrics (som också gjort kommissionens E3ME-körningar) i uppdrag att göra en ytterligare E3ME-analys för konsekvenserna av en fossilfri godstransportflotta. I rapporten anges att ett skifte till fossilsnåla godstransporter har positiva effekter på Europas ekonomi genom att minska oljeimporten och bidra med 120 000 nya arbetstillfällen.  

Rakt motsatt resultat redovisades i en rapport som tagits fram av FTI Consulting på uppdrag de europeiska biltillverkarnas organisation (ACEA) i vilken man fastslår att kommissionens förslag är alltför aggressivt och att kommissionens förslag till utsläppsbegränsningar leder till mycket allvarliga konsekvenser för europeisk bilindustri och att särskilt en ökad elektrifiering har mycket negativa effekter för sysselsättningen. FTI consulting kritiserar också kommissionens konsekvensanalys som man menar grundar sig på felaktiga antaganden om bland annat förädlingsvärde hos olika biltyper.

Mer information på länkarna nedan.

Pressmeddelande Europaparlamentet

Kommissionen: Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans

European Climate Foundation - Decarbonising road freight in Europe: A socio-economic assessment

Ends Europe - New study makes case for zero-emissions freight