Foto: Mostphotos

Under år 2022 och 2023 har Trafikanalys medverkat i luftkvalitetsgruppen under Nordiskt Vägforum (NVF). Arbetet har resulterat i en rapport som syftar till att samla relevant och uppdaterad kunskap om lokal luftkvalitet i de nordiska länderna. Rapporten har begränsats till transportpolitik för persontransporter och utveckling som främjar flexibel mobilitet.

Rapporten handlar huvudsakligen om strategier och åtgärder som minskar utsläpp av avgaser, och inte utsläpp från vägslitage. Några huvudsakliga resultat från arbetet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Trafikvolymen har ökat de senaste decennierna i de nordiska länderna, och prognoser visar att den kommer att fortsätta öka de närmaste årtiondena.
  • Trots ökad trafikvolym har nivån av avgaser minskat. Nivån av NO2 är fortfarande för hög jämfört med riktlinjerna i många nordiska städer. Det finns också ett behov av att minska utsläppen av växthusgaser för att minska global uppvärmning.
  • Stadsplanering är ett kraftfullt verktyg för att undvika framtida luftföroreningar. Det är ett brett och komplext område som inkluderar både planering och byggande av infrastruktur samt policy. Stadsplanering för att främja aktiv mobilitet har dubbel effekt, eftersom transport utan utsläpp ersätter bilar och eftersom aktiv mobilitet i sig har en folkhälsoeffekt. Förtätning av städer, byggande av infrastruktur som minskar behovet av personbilar, främjande av kollektivtrafik och parkeringsrestriktioner är också strategier som påverkar lokal luftkvalitet. 
  • Det finns etablerade miljözoner i många europeiska städer. Dessa är organiserade på olika sätt och kan i stor utsträckning anpassas efter lokala behov. Idag riktar sig de flesta zonerna till tunga fordon, men miljözoner kan lika väl användas för personbilar. Modellstudier visar att miljözoner definitivt kan ha en stark effekt på lokal luftkvalitet.
  • Fordonsflottan genomgår för närvarande en stor förändring där reningsteknologi genom euroklasserna och införandet av elektriska bilar kraftigt minskar utsläppen. Denna utveckling är en möjlighet att införa effektiva åtgärder som inte var lika starka för tio år sedan. Man bör dock vara medveten om att de lägre utsläppen från avgasrören endast är en av många utmaningar inom trafik i stadsområden. Det påverkar inte utsläpp från vägslitage, buller eller utmaningar med användningen av urbant markområde.
  • Arbetet med att förbättra lokal luftkvalitet möter definitivt flera av Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål. Det mest uppenbara är mål 3 "God hälsa och välbefinnande", men även mål 11 "Hållbara städer och samhällen" och mål 13 "Klimatåtgärder" är relevanta. Generellt sett sammanfaller åtgärder för att uppnå dessa mål, men vissa målkonflikter kan uppstå.