Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Rådet tar ställning till förslag om avfallsmottagning i hamnar

Lastning av container på fartyg

Den 16 januari antog kommissionen en europeisk plaststrategi, som ett led i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. I strategin ingår ett förslag till ett nytt direktiv som ställer krav på hamnar att upprätta mottagningsanläggningar för avfall (inklusive plast) från fartyg. Syftet med direktivet är att minska spridningen av marint skräp från havsbaserade källor. 

Förslaget innebär bl.a. att alla fartyg måste betala en avgift som ger dem rätt att lämna sitt avfall till en hamn – detta oavsett om de faktiskt lämnar något avfall eller ej. På så vis ska incitamentet att dumpa avfall till havs minska. En avgiftsrabatt ska ges till fartyg kan visa upp en hållbar avfallshantering ombord. Förslaget ställer också krav på att alla hamnar måste ha mottagningsanläggningar för avfall, samt handlingsplaner för avfallshantering.

Transportrådet har nu ställt sig bakom förslaget. Rådet beslutade dock att införa ett tak för hur mycket avfall ett fartyg får lämna i hamnen – något som inte ingick i kommissionens förslag.

Den 9 oktober ska parlamentets transportutskott rösta om förslaget. När parlamentet antagit sin position vidtar förhandlingar om den slutliga direktivstexten mellan råd och parlament.

Läs mer här.


Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050


Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls...

Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg


Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...