Europaparlamentet

Den 17 januari röstade EU-parlamentet om kommissionens förslag till revideringar av två olika befintliga direktiv; direktivet för förnybar energi samt energieffektiviseringsdirektivet. Förslagen ingår i det lagstiftningspaket om energi, kallat Clean Energy for all Europeans, som EU-kommissionen presenterade i november 2016.

Förnybartdirektivet Enligt kommissionens förslag till reviderat direktiv för förnybar energi (”RED II”) ska det övergripande målet för användning av förnybar energi inom EU sättas till 27 % för år 2030 (idag gäller ett mål om 20% förnybart till år 2020). Kommissionen har också föreslagit att målet för andelen förnybart inom transportsektorn ska tas bort efter 2020 (idag gällande mål säger att andelen ska vara 10 % år 2020). Dessutom har kommissionen föreslagit att grödobaserade biodrivmedel (s.k. ”första generationens biodrivmedel”) ska få utgöra högst 3,8 procent av energianvändningen i transportsektorn år 2030. 

Vid omröstningen den 17 januari beslutade parlamentet att höja det övergripande förnybartmålet till 35% år 2030. Målet är inte fördelat på medlemsländerna (vilket det idag gällande målet är), utan gäller som ett övergripande mål för hela unionen. Parlamentet röstade också för att sätta ett förnybartmål för transportsektorn på 12% till 2030. Andelen grödobaserade biodrivmedel i ett medlemsland får från 2021, enligt parlamentet, inte överstiga 2017 års nivå och får vara max 7 % år 2030. Ett särskilt mål för s.k. avancerade biodrivmedel (= biodrivmedel tillverkade av olika typer av avfall) införs 2021 på nivån 1,5 procent, som höjs till 10 procent 2030. Biodrivmedel gjorda på palmolja förbjuds från 2021. Drivmedel gjorda på tallolja accepteras som ”avancerade” drivmedel – något som svenska parlamentariker kämpat för, men som miljöutskottet varit emot. Nu vidtar förhandlingar med rådet om hur direktivet slutligen ska se ut. Rådet tog ställning till kommissionens förslag vid ett möte den 18 december, och ställde sig då bakom kommissionens övergripande förnybartmål på 27 % (endast Portugal och Danmark ville ha ett högre mål). Rådet röstade också för att införa ett förnybartmål för transportsektorn på 14% till 2030, och att låta grödobaserade biodrivmedel bidra med upp till 7 %. Målnivån för avancerade biodrivmedel sattes till 3 procent till 2030.

Rådets ställningstaganden 18 december. 

DN om beslutet om tallolja

Energieffektiviseringsdirektivet 

Enligt kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv ska det övergripande (bindande) målet för energieffektivisering sättas till 30% till 2030, jämfört med den prognostiserade energianvändningen vid detta årtal. Enligt kommissionens förslag måste också de enskilda medlemsstaterna minska sin energianvändning med 1,5 % årligen. Vid omröstningen den 17 januari beslutade parlamentet att höja kommissionens förslag till övergripande mål för 2030 till 35 %. Detta var dock en ambitionssänkning jämfört med det 40-procentiga mål som industriutskottet tidigare röstat för, och som stora delar av parlamentet länge förordat. Parlamentet ställde sig bakom kommissionens förslag om nationella årliga minskningar av energianvändningen om 1,5 %, och beslutade också att fr.o.m. år 2020 låta transportsektorn omfattas av energieffektiviseringsdirektivens mål och krav.

I dagsläget omfattas inte transportsektorn av direktivet, vilket har kritiserats med tanke på att transporterna står för 30 % av EU:s energianvändning. Nu vidtar förhandlingar med rådet om hur direktivet slutligen ska se ut. Rådet tog ställning till kommissionens förslag vid ett möte den 26 juni 2017, och sänkte då kommissionens föreslagna övergripande energieffektiviseringsmål till 30 %, och tog bort formuleringen som sade att målet ska vara bindande. Medlemsstaternas årliga energibesparingskrav sänktes också, från 1,5 % till 1 % för perioden 2026-2030 (man beslutade dock att låta en planerad kontrollstation år 2024 avgöra om målet behöver höjas igen). 

Euractiv om omröstningen.

Rådets ställningstaganden 26 juni.