Pia Bergdahl

Pia Bergdahl
Kvalificerad utredare pia.bergdahl@trafa.se 010-414 42 39 073-075 41 39 Analys och granskning

Dubbelkopplat tåg

Remissvar på promemorian "Fjärde järnvägspaketet"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet". Här lämnas förslag till hur EU:s sex rättsakt...

""

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Dubbelkopplat tåg

Uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag för att analysera marknaden för internationella tågbiljetter. Läs mer om uppdraget...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka...

Båt lastar i hamn

Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss.

""

Breddad ekobonus föreslås för omlastning av gods till sjöfart och järnväg


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. ...

Båt lastar i hamn

Uppdrag om intermodala godstransporter


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. Syftet är...

Lastning av container på fartyg

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske....

Betonghinder

Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen, analyserat olika åtgärder som kan begränsa användningen av tyngre fordon i urbana...

""

Tunga fordon i urbana miljöer - en kartläggning


Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Trafikanalys kartlagt den kunskap som finns om användningen av tunga fordon i urbana...

Händer på lastbilsratt

Användningen av tunga fordon i urbana miljöer


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbila...

Lotsbåt på väg till fartyg

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter


Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...

Händer på lastbilsratt

Användningen av tunga fordon i urbana miljöer


Trafikanalys slutredovisar ett regeringsuppdrag som analyserar användningen av tunga fordon i urbana miljöer. Läs mer här.

Händer på lastbilsratt

Användningen av tunga fordon i urbana miljöer


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i...

Ett skepp

Miljökonsekvensanalys av föreslagna förändringar i farledsavgifter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys som inkluderar klimatstyrande effekter av de av...

Rondell uppifrån

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - Slutrapport


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets arbete för att öka produktiviteten och...

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenser av NECA – Slutredovisning


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Utsläpp från båtskorsten

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Högakustenbron

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets produktivitetsarbete.

Färja

Farledsavgift


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över remiss Ändringar i förordningen (1997:1121) om farledsavgift. Trafikanalys har inge...

Tågräls i stadstrafik

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att under en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka...

Högakustenbron

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att under en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka...

Öresundsbron

Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal


Trafikanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovation inom...

Snabbtåg i Kina

Railway in Sweden and Japan


May 2013 saw the signing of a memorandum of cooperation in the railway area between the Ministry of Enterprise, Energy and...

Bil på en väg på natten

Internationella samarbeten inom transportområdet


Trafikanalys bistår Näringsdepartementet med att konkretisera, samordna och följa upp de överenskommelser om samarbete inom...