Statistik

Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019


Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregåen...

Metod för klassificering av demografiska statistikområden


I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer


Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Sök och hitta i transportstatistiken


Här hittar du länkar till respektive statistikprodukt där det är möjligt att göra ett eget urval ur statistiken för transportom...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Transportstatistiken blir lättare att använda


Nu gör Trafikanalys statistiken på transportområdet mer tillgänglig. Via en ny statistikpresentation på www.trafa.se kan besöka...

Statistik som öppen data - API


Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken


I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Utlämnande av mikrodata


Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar


Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Transportbranschens ekonomi


Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord


För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Statistikverksamhetens roller och organisation


När ny statistik ska produceras och publiceras kallas det för en produkt och det finns tydliga roller och ansvar oavsett vilket...

Interna styrinstrument och kvalitetsledningssystem


De interna styrinstrumenten består av arbetsordning och kvalitetsledningssystem. Arbetsordningen är obligatorisk för alla...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Användarrådet för statistik om trafikolyckor


I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Fok...

Användarrådet för statistik om godstransporter


I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Användarråd


Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken om transporter och kommunikationer. Vi...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Kommersiell linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter.

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen


Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen


Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.