Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Den sammanställs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Tabellerna om registrerade luftfartyg och flygcertifikat baseras på Transportstyrelsens register. Uppgifterna om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.

Nyheter i Luftfart 2018

  • Längre tidserier har införts för ett flertal tabeller.
  • Tabeller som är av sämre kvalitet och inte passar in i Trafikanalys statistikansvar har tagits bort, det gäller antal sysselsatta i luftfartsföretag och antal certifikat med utökad behörighet.
  • Det finns en ny tabell med kabinfaktorns utveckling över tid inrikes, utrikes och totalt.

Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Luftfart 2018
Luftfart 2017
Luftfart 2016
Luftfart 2015
Luftfart 2014
Luftfart 2013
Luftfart 2012
Luftfart 2011
Luftfart 2010
Luftfart 2009

Publicering

Rapporten "Luftfart" publiceras årligen i elektronisk form. Vissa uppgifter publiceras månadsvis på Transportstyrelsens webbplats.


Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...