Statistikens ändamål och innehåll

Statistiken beskriver civil luftfart i Sverige. Det huvudsakliga fokuset är trafik och transporter av passagerare, frakt och post. Statistiken belyser även infrastruktur, luftfartyg och olyckshändelser.

Statistikens framställning

Undersökningen är en totalundersökning som baseras på administrativa uppgifter från register och uppgifter från svenska kommersiella trafikflygplatser som Transportstyrelsen redan samlar in för andra ändamål än officiell statistik.

Statistikens kvalitet

Det finns en underskattning av avstånden i statistiken. För utrikestrafik utgår vi ifrån avståndsmatriser framtagna av Eurostat. Dock saknar Eurostats matriser flygavstånd för närmare 30 procent av den flugna sträckan. Det innebär att flygavstånd saknas för 5 procent av passagerarna och 4 procent av den totala mängden flygbefordrad frakt.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Luftfart

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Uppgifter om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.