Definitioner

Allmänflyg: innehåller kategorierna aerial work, privatflyg och skolflyg. Aerial work består av jordbruksflyg, flygfotografering, reklamflyg, skogsbrandsbevakning mm. Som privatflyg räknas dels flygning för privat bruk utan kommersiellt syfte, dels affärsflyg, det vill säga befordran av passagerare eller gods för företag eller myndighet i egna luftfartyg. Skolflyg är sådan verksamhet där ändamålet är pilotutbildning och där flygningen övervakas av instruktör.

Bruksflyg: Är ett samlat begrepp för taxiflyg och aerial work.

Chartertrafik: Yrkesmässig, icke regelbunden luftfart för transport av passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av mer än tio passagerare, eller av gods med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa överstiger 5,7 ton.

Fordonskilometer: En fordonskilometer är tillryggalagd då ett flygplan flugit en kilometer.

Instrumentflygplats: Godkänd enskild flygplats, allmän flygplats eller militär flygplats som upplåtits för civil luftfart, och där flygtrafikledningen utövas av personal som är godkänd för sådan ledning. En flygplats klassificeras som instrumentflygplats när en instrumentinflygnings-
procedur är etablerad och erforderlig utrustning är installerad och godkänd för operativt bruk till minst en banriktning.

Kabinfaktor: Antalet kabinfaktorpassagerare dividerat med antalet utbjudna flygstolar. ICAO beräknar kabinfaktorn genom att relatera antalet passagerarkilometer med antalet säteskilometer.

Linjefart: Befordran av passagerare eller gods enligt en på förhand fastställd och till allmänheten kungjord tidtabell.

Luftfartsolycka: Motsvarar ett haveri. Inom luftfarten definieras ett haveri på följande sätt: Olyckshändelse, som inträffar med ett luftfartyg mellan den tidpunkt då en person går ombord i avsikt att flyga och den tidpunkt då samtliga ombordvarande personer efter landning lämnat luftfartyget, och som medför a) att ombordvarande eller person på eller utanför luftfartyget genom händelsen avlider eller får allvarlig kroppsskada ("Med allvarlig kroppsskada förstås här sådan skada, som fordrar intagning på sjukhus (motsvarande) och vård under mer än 48 timmar.") eller b) att betydande skada uppstår på luftfartyget eller egendom som inte befordrats därmed.

Luftrumsrörelser: Som luftrumsrörelse räknas start, landning och överflygning som sker i kontrollerat luftrum enligt instrumentflygregler.

Militär luftfart: Är flygningar som sker med militärregistrerade luftfartyg.

Passagerare: Passagerare utgörs av betalande passagerare, barn under 2 år som inte har en egen flygstol och besättningsöverföringar. Även antalet transferpassagerare ingår.

Passagerarkilometer: En passagerarkilometer är tillryggalagd då en passagerare färdats en kilometer.

Taxiflyg: Yrkesmässig, icke regelbunden luftfart för transport av passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av högst tio passagerare, eller av gods med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa inte överstiger 5,7 ton.

Tonkilometer: En tonkilometer är tillryggalagd då ett ton gods eller post transporterats en kilometer.

Överflygning: Som överflygning räknas en flygning som sker i svenskt kontrollerat luftrum utan att luftfartyget startar eller landar på någon svensk flygplats.

Teckenförklaringar (Explanation of symbols)

.. Uppgift inte tillgänglig
. Ingen uppgift kan förkomma
- Inget finns att redovisa
≤ Mindre än eller lika med
> Större än
r Reviderad uppgift
k Korrigerad uppgift

Kontaktperson:        
Henrik Petterson
tel: 010-414 42 18,
e-post: henrik.petterson@trafa.se                                                                                                            

Transportstyrelsen (producent):     
Håkan Brobeck
tel: 010-495 41 66,
e-post: hakan.brobeck@transportstyrelsen.se

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Uppgifter om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filer på sidan för Luftfart.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: