Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga svenska hamnar och lastageplatser.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningen avser havsgående fartyg som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta av eller lasta på gods eller för att lämna eller hämta passagerare. Godset redovisas på lasttyper och varugrupper samt antal containrar. Inom färjetrafiken redovisas passagerare, fordon och gods. För utrikes transporter redovisas avsändande/mottagande land, för inrikes redovisas istället geografiska områden i Sverige. Fartygstrafiken mäts i antal anlöp och fartygens storlek. Transportarbetet mäts i tonkilometer per varugrupp uppdelat på inrikes och utrikes fart.

Kvartalsrapporterna innehåller ett mindre antal uppgifter som sammanställs i årsrapporten. Årsrapporten är mer detaljerad och innehåller även kartor som visar var de största svenska hamnarna finns.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjötrafik 2020 kvartal 4
Sjötrafik 2020 kvartal 3
Sjötrafik 2020 kvartal 2
Sjötrafik 2020 kvartal 1
Sjötrafik 2019
Sjötrafik 2019 kvartal 4
Sjötrafik 2019 kvartal 3
Sjötrafik 2019 kvartal 2
Sjötrafik 2019 kvartal 1
Sjötrafik 2018
Sjötrafik 2018 kvartal 4
Sjötrafik 2018 kvartal 3
Sjötrafik 2018 kvartal 2
Sjötrafik 2018 kvartal 1
Sjötrafik 2017
Sjötrafik 2017 kvartal 4
Sjötrafik 2017 kvartal 3
Sjötrafik 2017 kvartal 2
Sjötrafik 2017 kvartal 1
Sjötrafik 2016
Sjötrafik 2016 kvartal 4
Sjötrafik 2016 kvartal 3
Sjötrafik 2016 kvartal 2
Sjötrafik 2016 kvartal 1
Sjötrafik 2015

Undersökningens omfattning

Undersökningen avser alla kommersiella anlöp av havsgående fartyg, med en bruttodräktighet om 20 och däröver. Transit-trafik, som går på svenska vatten utan att angöra Sverige, är alltså inte med. Godset mäts huvudsakligen i vikt, inte volym eller värde. Interregional persontrafik är med, men förekommer endast till och från Gotland. Av sekretesskäl redovisas endast ett mycket begränsat antal uppgifter detaljerat per hamn, istället används geografiska områden.

Publicering

Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år. Kvartalsrapporterna har upp till 3 månaders framställningstid, den mer detaljerade årsrapporten drygt en månad längre. Rapporterna finns i pdf-format och excel-format.


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...