Svenska godstransportflöden - modellberäkning

Ett lastfartyg

Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större godsstråken inom, till och från Sverige. Materialet baseras på beräkningar med den nationella godsmodellen Samgods och handelsstatistik för år 2014.

Promemorian ska läsas som en del av ett större arbete som omfattar flera andra underlagsrapporter och en huvudrapport (Trafikanalys, 2016). Resultaten i denna promemoria kan därför med fördel jämföras med övriga inom uppdraget publicerade uppgifter. I huvudrapporten görs jämförelser mellan beräknade uppgifter och statistik för en delmängd av här redovisat material.

Läs mer här