Två personer cyklar

Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av 1990-talet. Flest cykelresor, 44 procent, görs i större städer med förortskommuner. Det visar Trafikanalys rapport Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014 som redovisar resultat om cykling från de nationella resvaneundersökningarna.

Räknat i antal cykelresor har cyklandet minskat från 2,8 miljoner till 1,9 miljoner cykelresor per dag (– 34 procent). Samtidigt har befolkningen ökat med 8 procent. Räknat per invånare har alltså antalet cykelresor minskat med hela 38 procent. Varje dag sker det en cykelresa på var femte invånare, i mitten av 1990-talet var det en cykelresa på var tredje invånare. Nedgången i cyklandet sker i alla kommuntyper, i alla åldrar, oavsett reseärende och för båda könen. Den största minskningen sker under slutet av 1990-talet.

Sedan millennieskiftet kan vi se en viss återhämtning för cykelresor till arbetet i storstäder och större städer med respektive förortskommuner. I städerna ligger antalet cykelresor per invånare konstant eller minskar, men färdlängden ökar gradvis.

– Utanför städerna, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har antalet cykelresor nästan halverats, och även färdlängden minskar där. Nu är det i större städer med förortskommuner som det görs flest cykelresor, 44 procent av cykelresorna i landet, säger Tom Petersen Trafikanalys.

Utvecklingen har delvis att göra med minskande befolkning och stigande genomsnittsålder utanför de större städerna, samt ökande befolkning i storstäder och större städer. En annan trend är att alla resor blir längre, cykelresor är inget undantag. Den genomsnittliga färdlängden per cykelresa har ökat med 31 procent sedan mitten av 1990-talet, till 2,8 kilometer.

– En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre, fortsätter Tom Petersen. 

Rapporten Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014 redovisar resultat om cykling från de nationella resvaneundersökningarna, som omfattar hela befolkningen 6–84 år som är folkbokförd i Sverige. Dessa resultat ger en allmängiltig bild av cyklingens tillstånd och utveckling i olika åldersgrupper, för olika reseärenden och i städer av olika storlek.

Trivectors rapport utgör en omvärlds- och framtidsanalys om cyklister, cykelfordon och cykelinfrastruktur


  • Fler ska cykla säkert

    En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.