Person håller i en cykel

En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.

– Cykelstrategin ska vara en plattform för det fortsatta arbetet och ge ett stöd för regeringens kommande beslut. Strategin ska också vara ett stöd för regioner, kommuner och organisationer, sa infrastrukturminister Anna Johansson vid ett möte med ett 50-tal deltagare från berörda grupper den 2 december.

Eftersom cykling inte bara är en nationell fråga, utan i hög grad också en regional och lokal fråga, tas strategin fram i nära samverkan med ansvariga aktörer och berörda organisationer. Strategin ska uttrycka regeringens ambitioner och insatser inom cykelområdet och hjälpa aktörerna ta sitt ansvar.

Trafikanalys leder en av tre temagrupper, den om trafikantgrupper och deras behov.

– I min grupp kommer vi att definiera vilka olika typer av cyklister och cykling som redan finns, och vilka nya grupper av potentiella cyklister som lätt kan värvas om de rätta förutsättningarna finns, säger gruppledaren Tom Petersen från Trafikanalys.

Det är de transportpolitiska målen; funktionsmålet om tillgänglighet samt preciseringar för hänsynsmålet kring säkerhet, miljö och hälsa som är utgångspunkten för cykelstrategin. Dessutom ingår forskning och innovation.

– Trafikantgruppen kommer att samla in och bygga vidare på det omfattande arbete som redan gjorts i de tidigare cykelstrategierna och handlingsplanerna. Sedan kommer vi att försöka peka ut utvecklingsmöjligheter för dessa grupper, eller ange var det finns behov av ökad kunskap. Mitt preliminära intryck är att det redan pågår en omvälvning, men den tar av naturliga skäl tid, fortsätter Tom Petersen från Trafikanalys.

De andra två temagrupperna är cykelns roll för en hållbar samhällsplanering som Boverket leder, och gruppen om drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur som Trafikverket leder. I dessa grupper deltar Märit Izzo och Eva Lindborg från Trafikanalys.

Inför nästa möte den 9 februari kommer inbjudan att gå ut till ca 300 personer. Då ska temagruppernas förslag diskuteras. Hela strategin planeras vara färdig innan sommaren 2016.